Functioneren NL-Alert deel II

Naar aanleiding van de “antwoorden” van het College van B&W is het AOV van mening dat  deze antwoorden nog niet duidelijk maken of er wel alles aan gedaan wordt om de veiligheid van Vlaardingse inwoners zo goed mogelijk te beschermen.


Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1
Is het college inmiddels op de hoogte van het niet goed functioneren van het NL-alert tijdens de brand en de hierdoor terechte ontstane ongerustheid?

Antwoord
Het college is zich er van bewust dat een aantal mensen de NL-alert berichten niet ontvangen heeft, terwijl zij wel aangemeld zijn voor het ontvangen van NL-alert berichten. De Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) bepaalt wanneer er een NL-alert bericht moet worden verzonden en doet dit in geval van levens-en gezondheidsbedreigende situaties zoals een grote brand, een dreigende overstroming ofnoodweer. Vlak na het ontstaan van een incident wordt het effectgebied bepaald en binnen dat geselecteerde gebied wordt een NL-alert bericht verzonden.
NL-alert werkt via celI-broadcasting en alle providers zenden NL-alert uit. Uit de laatste halfjaarlijkse test van NL-alert blijkt dat het bereik landelijk op ca. 80% ligt. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom mensen wel of geen (of later) bericht ontvangen. Bijvoorbeeld omdat een toestel tijdelijk uitstond, hettoestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld een video te kijken of een app te downloaden, of dat hettoestel in gesprek was of iemand tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden en het doorsturen van het bericht door de providers naar alle mobiele zendmasten.

Vraag 2
Welke acties neemt het college richting de instanties die zorgdragen voor het NL-Alert, zodat dit in detoekomst wel functioneert bij noodsituaties en is het college bereid hier zo snel mogelijk publiekelijk duidelijkheid over te geven?

Antwoord
Het college beaamt dat inwoners van Vlaardingen in geval van levens-en gezondheidsbedreigende situaties adequaat geïnformeerd moeten worden. Het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS), de sirene, is bedoeld om in te zetten bij acuut (levensbedreigend) gevaar. Hiervan was bij dit incident geen sprake. Wel was sprake van forse rookontwikkeling en daarmee overlast voor de omgeving. Om die reden is gekozen voor het verzenden van een NL-alert bericht, waarmee het publiek direct geïnformeerd werd over wat er aan de hand was en hoe te handelen. Omdat geen enkel communicatiemiddel 100% bereik heeft, probeert de VRR met een mix van communicatiemiddelen een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Dit is ook bij het incident van 28 mei gebeurd.

NL-alert functioneert goed maar niet voor 100%. Om die reden worden naast NL-alert ook diverse andere communicatiemiddelen ingezet, zoals social media, Rijnmondveilig.nl en Radio Rijnmond om de bevolking te informeren. Ondertussen wordt er aan gewerkt om het bereik van NL-alert verder te optimaliseren.

Reacties zijn gesloten.