HET IS MAAR WAAR JE VOOR KIEST!

Miljoenen tekort Vlaardingen!

Uitgerekend op de dag van de arbeid kopt AD waterweg dat er werk aan de winkel is in Vlaardingen. Een kleine 70 miljoen euro is nodig om in elk geval vijf grote dossiers het hoofd te bieden.

Daar gaan de door veel partijen aan u gedane verkiezingsbeloften!

Minimaal is er 69,3 miljoen euro nodig voor onderwijshuisvesting, (achterstallig-) onderhoud wegen en groen, mobiliteitsplan, aanpak binnenstad en aanpassen Marathonweg. Dit was 23 april jl. de pijnlijke uitkomst van het op verzoek van de gemeenteraad in kaart brengen van grote opgaven in relatie tot de financiële positie van de Gemeente Vlaardingen. Naast de genoemde vijf dossiers is ook het sociaal domein een groot aandachtspunt. De spaarpot voor de zorg, waarvoor het AOV zich in het verleden hard gemaakt heeft, is naar verwachting nog in 2019 leeg. Dit komt met name doordat de kosten voor de Jeugdzorg veel hoger zijn dan wat de gemeente krijgt uit Den Haag. In mindere mate geldt dit ook voor de kosten van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit betekent natuurlijk niet dat mensen die dat echt nodig hebben geen zorg meer krijgen, want de gemeente is verplicht daarin te blijven voorzien. Maar de extra kosten moeten wel betaald worden uit de algemene reserve (spaarpot). Tel daarbij nog de kosten voor Stroomopwaarts die uitvoering geeft aan de Wet Participatie en het plaatje lijkt compleet. Lijkt, want de gemeente moet ook nog uitvoering geven aan de Omgevingswet en vanuit de regio ligt er nog een woningbouwopgave.

Het AOV is allerminst verrast door de uitkomst, die overigens met een ander politiek klimaat de afgelopen 8 jaar had kunnen worden voorkomen of in elk geval een stuk minder pijnlijk had kunnen zijn. Want bedenk eens wat de verkregen inzichten voor Vlaardingen gaan betekenen?

De prioriteit moet gelegd gaan worden op de wettelijke kerntaken, dus waar je als gemeente aan moet voldoen. Daartoe behoren in elk geval onderwijshuisvesting, Sociaal Domein, (achterstallig-)onderhoud buitenruimte, de omgevingswet, woningbouwopgaven en mobiliteit zaken die geen uitstel dulden. U begrijpt het al… De aanpak Marathonweg en Binnenstad gaan op de lange baan, ondanks de eerder in de gemeente begroting gewekte suggesties.
De OZB wordt mogelijk verhoogd en/of voorzieningen worden gesloten!
Kortom het maken van keuzes is nu onvermijdelijk geworden.

Om te komen tot een realistisch raadsprogramma heeft het AOV al direct na de verkiezingen gevraagd om aan de kersverse gemeenteraad met veel nieuwe raadsleden inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente. Dat kon toen niet op tafel worden gelegd. Hoe zich dit verhoudt tot de prestaties van voormalig wethouders Hoekstra (SP, financiën) en De Vries en later Van Nieuwenhuizen (D’66 P&O en Onderwijs), maar ook tot het recent aangekondigde vertrek van de Gemeentesecretaris laat zich raden…
Opmerkelijk is dat juist de uit de SP gestapte fractie Kerkhof en D’66 op voordracht van de informateurs Eric van der Burg (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) aan tafel zitten om tot keuzes te komen waaraan het toekomstige stadsbestuur zich zal confirmeren.

Het moge duidelijk zijn, niet voor niets heeft het AOV tijdens de verkiezingscampagne gekozen voor het realistische eerlijke verhaal in plaats van het populistische.
Het is maar waar je voor kiest.

fractie AOV

Reacties zijn gesloten.