Niet beantwoorden vragen van de gemeenteraad.

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een Tussenbericht beantwoording openstaande art. 36 vragen-e van het College van B&W Vlaardingen dat de ingediende vragen niet binnen de vastgestelde termijn zullen worden beantwoord heeft het AOV de volgende vragen hierover gesteld aan het College.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 19 juli 2018

Betreft: NIET BEANTWOORDING Artikel 36 RvO vragen betreffende urgentieverklaring statushouders/toewijzen van sociale huurwoningen.

Dit naar aanleiding van het ontvangen “Tussenbericht beantwoording openstaande art 36 vragen” (zie bijlage), gedateerd 17 juli 2017(?) waarin het College van B&W stelt, dat zij in verband met het zomerreces de vragen van ONS Vlaardingen, SP en het AOV NIET binnen de afgesproken termijn zal beantwoorden en het feit dat het College tevens laat  weten dat de vragen pas op 28 augustus 2018 zullen worden behandeld.

Omdat de vragen van het AOV van 10 juli 2018 simpel met JA of NEE kunnen worden beantwoord en u niet voldoende heeft aan de termijn van 30 dagen hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het College van B&W van mening dat het “zomerreces” een geldige (voldoende) motivatie/excuus is (zoals bedoeld in het Reglement van Orde) om geen enkele art 36 vraag van de gemeenteraad meer te beantwoorden en dat de beantwoording van 1 vraag hierdoor zelfs meer dan 2 maanden wordt uitgesteld?
  (In het huidige Reglement van Orde staat nl dat vragen ingevolge art 36 binnen 30 dagen dienen te worden beantwoord. Wanneer beantwoording niet mogelijk is, dient dit met een motivatie te worden onderbouwd.)
 2. Bent u het met de conclusie van het AOV eens dat het College van B&W hiermee bepaald wanneer de gemeenteraad in positie wordt gesteld om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren?
  Zo nee, waarom niet?

Met iets minder enthousiaste groet,

Nol Kloosterman
raadslid Algemeen Ouderen Verbond


Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 10 juli 2018

Betreft: Artikel 36 RvO vragen betreffende urgentieverklaring statushouders/toewijzen van sociale huurwoningen.

Geacht College van B&W,

In 2016 heeft ONS Vlaardingen het college van B&W vragen gesteld over de urgentieverklaring. Inmiddels is de wereld om ons heen veranderd en is ook de wetgeving aangepast.

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer op 4 juli 2018 heeft zij aangegeven dat per 1 juli 2017 de wettelijke verplichte voorrangspositie om statushouders te huisvesten is komen te vervallen. Nu blijkt echter uit een door haar ingesteld onderzoek dat op dit moment in 174 van de 176 gemeenten de urgentieregeling vergunninghouders nog steeds heeft aangemerkt als urgentiecategorie.

Wij hebben de volgende vragen voor u:

 1. Bent u het met ons eens dat iedere woningzoekende gelijk behandeld dient te worden en dat de voorrangsregeling voor statushouders/vergunninghouders niet wenselijk is?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Heeft de gemeente Vlaardingen de voorrangspositie voor statushouders/vergunninghouders uit het gemeentelijk beleid gehaald?
  Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen wij uw antwoord zo spoedig mogelijk.

Met enthousiaste groet,
Algemeen Ouderen Verbond

Nol Kloosterman


Artikel uit Binnenlands Bestuur
Statushouder nog altijd voorrang bij woning

Gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor huurwoningen, geven statushouders nog altijd voorrang bij huisvesting. Dat terwijl gemeenten sinds een jaar niet meer verplicht zijn statushouders voorrang te geven bij het het vinden van een huis. 

Dat laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten op basis van een onderzoek in opdracht van het ministerie. ‘Geconcludeerd kan worden dat de wetswijziging niet heeft geleid tot het op grote schaal schrappen van de vergunninghouders als urgentiecategorie’, schrijft ze in een brief aan de Kamer.

Vergunningshouders moesten tot 1 juli 2017 verplicht in de Huisvestingswet worden opgenomen als urgentiecategorie. Daardoor kregen ze voorrang bij het vinden van een huis. Dat leverde veel kritiek en onbegrip op, mede door de lange wachtlijsten voor huurwoningen.

Voorrang

Sinds een jaar is die verplichting voor statushouders afgeschaft. Nu moeten gemeenten alleen nog maar voorrang geven aan mensen die in een opvang zitten vanwege problemen in de relationele sfeer en mantelzorgers- en ontvangers. 

Reacties zijn gesloten.