Reactie begroting 2015-2018

Samen aan zet

Tijdens de verkiezingen in maart van dit jaar hielden de zittende coalitiepartijen nog vol dat er niets loos was met de Vlaardingse financiën. Dit ondanks alle signalen van rekenkamer, accountant en diverse oppositiepartijen. Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) vond en vindt dat inwoners en ondernemers recht hebben op de weliswaar niet leuke, maar eerlijke boodschap. Met 37% van de stemmen op een lokale partij gaf de kiezer 19 maart 2014 een duidelijk signaal. Echter de in de vorige periode zittende coalitie had al min of meer besloten met elkaar door te willen. Hier en daar werden stoeltjes geruild en één partij viel nu toch echt buíten de boot. Direct na de verkiezingen werd ineens wel erkend dat de financiele positie van Vlaardingen zeer zorgelijk is met een leenschuld van ruim 80% en een algemene reserve van slechts 1,8 miljoen.

Door het eerdere beleid van ongebreideld uitgeven en investeren zonder keuzes te maken moet er nu vanaf 2015 jaarlijks 12,5 miljoen bezuinigd worden op de gemeentelijke uitgaven, waardoor de gemeentelijke subsidies voor voorzieningen zwaar onder druk zijn komen te staan. Omdat dit om veel creatieve oplossingen vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen vraagt, presenteert het college van B&W kort na de verkiezingen haar coalitie akkoord “Samen aan zet”.

Hoewel het AOV meent dat “samen” slechts uitgelegd kan worden als “met elkaar”, blijkt toch dat veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en een aantal partijen uit de raad geen deel lijken uit te maken van dit “samen” en blijkens de door het college gepresenteerde meerjarenbegroting 2015-2018 is ook de insteek 100% sociaal ver te zoeken.

Zo stelt het college onder andere voor:

  • een kleine 2,5 miljoen reserve Wmo-geld, bedoeld voor de inkoop van zorg, af te romen naar de spaarpot;
  • om de nog vorig jaar aan de Ericaschool toegezegde structurele bijdrage uit de Wmo voor  naschoolse begeleiding, passend in de nieuwe Participatiewet, toch weg te bezuinigen. Mogelijke gevolgen een percentage uitval, zorg- en uitkeringskosten, naast onzekerheid voor een kwetsbare groep;
  • substantieel te bezuiniging op subsidie Stadsgehoorzaal, waardoor aan het eind van het theaterseizoen de vaste medewerkers hun baan verliezen en een professioneel theater verloren gaat.

Het rijtje is natuurlijk niet compleet. Voor het AOV zijn dit een aantal van de schrijnendste voorstellen, daarom in het belang van onze mooie stad Vlaardingen:

“samen”, het AOV gaat er voor, de coalitiepartijen ook?

Arthur Jonkers
Plv. Fractievoorzitter AOV Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.