Motie meerjarenbegroting 2016-2019

 

Motie

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 oktober, 4 en 5 november 2014, behandelend de meerjarenbegroting 2016-2019 (R.nr. 37.1);

Constaterende:

· dat de raad weinig gevoel heeft met besluitvormingsmomenten met betrekking tot
decentralisaties;
· dat overzicht in de veelheid van nota’s en documenten per decentralisatie wenselijk is;

Overwegende:
· dat het beleid met betrekking tot decentralisaties periodiek wordt bijgesteld;
· dat de kaderstellingen met betrekking de invulling van lokaal zorgbeleid niet statisch is;
· dat de raad qua agendering keuzes moet kunnen maken in behandeling van het beleid overde verschillende decentralisaties;

Verzoekt het college:
· de raad een document met de tijdslijnen / planning inzake de decentralisaties te doen toekomen, alsmede per decentralisatie in een overzicht aan te geven welke nota’s en documenten onderliggen aan de uitvoering van de decentralisaties en beide documenten steeds te actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties,

Algemeen Ouderen Verbond D. de Jong

VV2000/Leefbaar Vlaardingen I.M. Somers-Gardenier

Stadsbelangen Vlaardingen A. Brouwer

 

 

Reacties zijn gesloten.