Reactie meerjarenbegroting 2017-2020

Meerjarenbegroting 2017-2020

Na een overwegend positieve en constructieve behandeling van de Voorjaarsnota 2016, uitgangspunt voor de nu voorliggende meerjarenbegroting 2017-2020, had het AOV enig vertrouwen dat, in het belang van Vlaardingen, Raad en College samen aan zet zouden gaan om tot verantwoorde investeringen te komen. Nodig na de bezuinigingsslag van 40 miljoen euro, waarmee inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen de afgelopen jaren geconfronteerd zijn. Er werd zelfs vanuit enkele coalitiepartijen bereidheid getoond om samen met de oppositie te werken aan een stadsvisie. Helaas hebben deze coalitiepartijen hieraan verder geen vervolg willen gegeven. Daarentegen heeft het College in voorliggende begroting wél geprobeerd breed aandacht te geven aan de bij behandeling van de Voorjaarsnota door de raadsfracties gedane inbreng.

Financieel herstel

“De financiële situatie van Vlaardingen herstelt sneller dan gedacht”, stelt het college in het raadsvoorstel voor de meerjarenbegroting 2017-2020. Bereikte resultaten op de groei van de algemene reserve, de afname van de leenschuld en de aandacht op de risico’s zijn inderdaad een compliment aan de wethouder financiën waardig. Zorgelijk blijft de mate waarin de gemeente in staat is op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen, wat de wethouder financiën beheersbaar probeert te houden mede door het opstellen van een inmiddels door de Raad aangenomen “financieel kader”. Betreurenswaardig en schofferend was de wijze waarop de voltallige coalitie, een met ondersteuning en aanbeveling van de wethouder financiën vanuit de oppositie opgesteld amendement, ter versterking van het financieel kader, unaniem wegstemde. Waarmee partijpolitiek wederom boven het belang van Vlaardingen werd gesteld?

Wie de geschiedenis kent, kent de toekomst

In het algemeen constateert het AOV dat het College in de meerjarenbegroting 2017-2020 te weinig aandacht heeft voor de effecten van de vorige omvangrijke bezuinigingsslag waarmee veel belangrijke voorzieningen zijn verdwenen. Wel is het financieel herstel voor het College nu aanleiding voor allerlei nieuw beleid. Zo krijgt Vlaardingen onder het mom van “DE BURGER MEESTER” straks bijvoorbeeld gratis Wifi in de binnenstad. Een veelvoud aan dit soort snelle en populistische investeringen zal na verloop van tijd wederom de rekening neerleggen bij de gemeentelijke belastingbetaler. Ook wordt het door het College gestelde doel “Vlaardingen in 2018 financieel gezond” daarmee niet bereikt.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.