Reactie op voorjaarsnota 2016

Op Koers?

Met terecht uitgesproken trots voor de wendbaarheid van de Vlaardingse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, pronkt het college in de inleiding van de Voorjaarsnota 2016 met behaalde resultaten. Vlaardingen zou op koers liggen een financieel gezonde stad te worden. Inderdaad een positieve ontwikkeling is de afname van de leenschuld, maar de mate waarin de gemeente in staat is op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen blijft zorgelijk.

Mede door het in de afgelopen jaren afstoten en realistischer waarderen van vastgoedbezit en het bijstellen van grondexploitaties (nota grondbeleid, van wie ook alweer?), maar ook door het beter benoemen van risico’s (motie risicomanagement AOV) heeft dit college het risicoprofiel kunnen halveren. Dit is positief voor Vlaardingen, maar om hieraan te kunnen voldoen zit er eind 2016 nog altijd 8,3 miljoen euro te weinig in de knip.

Gebaseerd op behaalde resultaten en toekomstverwachtingen stelt het college voor om in 2017 en 2018 niet meer te sparen. Het AOV zet hier vraagtekens bij, alleen al gezien de ontwikkelingen in de reserve Sociaal Domein. Voor het opvangen van financiële onzekerheden rondom de in-/uitvoering van de decentralisaties, achtte het college eind 2014 een risicobuffer van 1,2 miljoen voldoende. Miljoenen konden verantwoord uit de voormalige WMO spaarpot worden teruggestort in de algemene reserve, maar op initiatief van het AOV werd toch 2,5 miljoen behouden voor risico’s in het Sociaal Domein. Regeren vooruitzien? Nog in 2016 moet al ruim 1,2 miljoen uit die reserve worden bijgepast en met de voorstellen van het college voor 2017 neemt de reserve af van 8,1 naar 2,8 miljoen. Daarbij meent het college wel dat een nieuwe risicoanalyse noodzakelijk is. Het AOV is benieuwd naar de uitkomst hiervan.

Het door het college gestelde doel “Vlaardingen in 2018 financieel gezond” is dus nog niet zomaar bereikt. Inzicht in de kaders van al het in de voorjaarsnota voorgestelde nieuwe beleid is sowieso noodzakelijk. Immers “geen plan, geen geld”. Wellicht, in het belang van de stad, nu echt samen aan zet om voor de begroting 2017 te komen tot duidelijke kaders (stadsvisie). Na jarenlang sober onderhoud van wegen, groen, riolering enzovoort is een inhaalslag nodig. Verantwoord investeren vraagt om duidelijke keuzes. Het AOV zou deze graag met alle in de raad vertegenwoordigde partijen maken.

De volledige AOV beschouwing op de voorjaarsnota 2016 is te volgen via VTV/Omroep Vlaardingen vanaf woensdagavond 19.30 uur.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.