Meerjarenbegroting 2018 – 2022

Na jaren van bezuinigingen, opgebracht door Vlaardingse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, staat Vlaardingen er financieel gezien iets beter voor, echter nog lang niet zo rooskleurig als door het college gepresenteerd in de Meerjarenbegroting 2018 – 2022.  In één oogopslag pronkt het college dat het gestelde doel “Vlaardingen in 2018 financieel gezond” behaald is. Het financiële toekomstperspectief (groei eigen vermogen & afname leenschuld) lijkt eveneens erg optimistisch. De veelheid aan grote investeringen in het verleden en de kaalslag door de recente bezuinigingen, hebben de stad op een achterstand gezet, die niet zomaar te herstellen is en waarvoor meer investeringen nodig zijn dan waarvoor op dit moment middelen beschikbaar zijn. Denk alleen al aan de inhaalslag op het onderhoud van de buitenruimte, een kerntaak van de gemeente, en de investering die nodig is om terug te komen op nog maar niveau basis. Dit versnelt te kunnen doen waardoor op termijn de kosten van herstel niet nog hoger zullen zijn acht het AOV van groot belang en is daarom graag mede indiener van het door de PvdA opgestelde amendement hiertoe.

Al bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 gaf de gemeenteraad middels vaak breed aangenomen amendementen opdracht aan het college, om meer te investeren dan het college aanvankelijk voorstelde.  Het AOV is zich er terdege van bewust dat dit ook een grote wissel heeft getrokken op de financiële positie van de gemeente zoals ook de amendementen op de voorliggende meerjarenbegroting, wanneer deze aangenomen worden, dat zullen doen. Door het ontbreken van een termijn visie met een overzicht van daarmee gepaard gaande investeringen, werd het maken van verantwoorde keuzes zeker niet eenvoudig, laat staan dat het inzichtelijk is of en zo ja in welke mate gemaakte keuzes nu nog ruimte laten voor investeringen in de toekomst. Immers de uitdagingen waar Vlaardingen voor staat zijn omvangrijk. Denk aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat zodat meer werkgelegenheid wordt aangetrokken, toch niet onbelangrijk gezien de resultaten Stroomopwaarts. Wat gaan we doen met de Marathonweg en de Binnenstad? In welke mate zijn investeringen nodig in veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid. Wat vraagt het te kunnen blijven voorzien in Kunst, Cultuur en Sport de komende jaren? Daarbij lijkt de ontwikkeling van de eigen organisatie nog niet het gewenste effect te hebben, waarmee extra kosten gemoeid zijn. Het is te veel om in deze 10 minuten op in te zoomen. Wel doet het AOV dat op het Sociaal Domein (WMO-zorg/Jeugdbeleid/Participatie). Het AOV vindt dat dit veel breder op de agenda moet. Daar waar in omliggende steden, gemeenteraden actief in gesprek gingen met de stad over hoe de transitie van het Sociaal Domein wordt ervaren, was hiervoor ondanks herhaaldelijke verzoeken van het AOV, in Vlaardingen geen interesse. Veel dossiers, waarin nog lang niet alles goed ging, hadden juist, ondersteunend aan de wethouder, kunnen bijdragen aan actieve bijsturing op beleidskwaliteit. Op twee partijen na heeft werkelijk geen partij de moeite genomen kennis te nemen van genoemde dossiers. Dit met het door het College nog steeds niet voorzien in de door het AOV gevraagde proactieve monitoring, dient noch het belang van inwoners aangewezen op zorgvoorzieningen, noch het belang van de zorgprofessional. Het AOV ziet mogelijkheden in verbetering van coördinatie en communicatie waardoor uiteindelijk voorzien wordt in efficiëntere en kwalitatief betere zorg en werkt deze momenteel uit tot een voorstel, dat voor de volgende voorjaarsnota door het AOV zal worden neergelegd.

Parallel moet intensiever aandacht worden besteed aan seniorenhuisvesting met brede zorg. Mede nodig vanwege het door de landelijke overheid scheiden van wonen en zorg en het wegbezuiniging van zorgwoningen. Het AOV vindt het niet uit te leggen dat echtparen na soms meer dan 50 jaar huwelijk, door het zorgafhankelijk worden, niet samen kunnen blijven wonen in een zorgomgeving. Meer voorzien in zorg-/wooncomplexen zoals het Parc Drieën Huysen is noodzakelijk. Het is bijna jammer, dat nu zichtbaar wordt dat binnen zo’n bijzonder mooi project, er nog veel mis is gegaan. “Kinderziektes” worden de problemen genoemd, maar de effecten zijn soms werkelijk schrijnend. Het AOV zou het leermomenten willen noemen. Bij de ontwikkeling van woningen met VPT (Volledig Pakket Thuis) dient het zorgveld al betrokken te worden bij de bouwtekeningen. Immers de zorgprofessionals weten waar zij tegenaanlopen bij het voorzien in zorg in reguliere huisvesting en wat zorghuisvesting nodig heeft.

Verder merkt het AOV op dat hoewel Wet technisch alles rondom woninguitgifte in relatie tot inkomen voor zorgwoningen helder geformuleerd is, de praktijkuitwerking vaak om allerlei redenen stagneert. Het AOV vraagt de portefeuillehouder R&O hier aandacht voor te hebben en dit oplossingsgericht  te bespreken met de gemeenten met wie de regionale woonvisie tot stand is gekomen. Desgewenst is het AOV vanzelfsprekend bereid één en ander meer gedetailleerd toe te lichten.

Verder vindt het AOV het zorgelijk dat de komende jaren, door de plannen van het nieuwe kabinet, de koopkracht van ouderen ten opzichte van die van andere groepen in de samenleving achterblijft. Maatschappelijke participatie van vooral inwoners met alleen AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen, wordt hierdoor sterk beperkt. Zeer onwenselijk, alleen al met het oog op de toenemende eenzaamheid. Onder meer, kan het voor deze groep in Vlaardingen voorzien in een gratis Openbaar Vervoersregeling, zoals omliggende gemeenten dat wel doen, bijdragen aan een kleine verbetering. Met dank voor de prettige samenwerking met de SP die eveneens voornemens was te amenderen, legt het AOV met mede indiening van de SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, StadsBelangen Vlaardingen, PvdA, ONS Vlaardingen en GroenLinks, het volgende amendement voor.

Amendement vrij reizen AOW gerechtigden met een inkomen tot 110%.

Het amendement betreft een pilot voor één jaar, met na een evaluatie van maatschappelijke effecten en inzicht in de werkelijke kosten, een afwegingsmoment voor de volgende gemeenteraad om dit al dan niet voort te zetten. Wellicht is het dan zelfs mogelijk voor meerdere doelgroepen. Verder zoekend naar mogelijkheden om op langere termijn te kunnen voorzien in vrij reizen is het AOV, met haar “Kracht van Lokaal Compaenen” VV2000/Leefbaar en StadsBelangen Vlaardingen in gesprek gegaan en zien wij mogelijkheden in kostenreducties in het voorzien van vrij reizen door het samen optrekken binnen de Metropoolregio. Immers meer gemeenten voorzien in vrij reizen. Genoemde drie partijen zagen daarmee nut en noodzaak dit binnen de MRDH gemeenten te onderzoeken en ook de SP sloot zich hierbij aan, wat zich heeft vertaald in volgende motie.

Motie vrij reizen, onderzoek mogelijkheden binnen de MRDH.

Afsluitend, Vlaardingen staat voor grote uitdagingen, die de komende jaren vragen om weloverwogen keuzes. Het is daarom dat het AOV met andere partijen in deze gemeenteraad steeds heeft gevraagd om procesverbetering en de raad daarbij meer in positie te zetten. Als het proces goed is, gaat het over de inhoud. Dat verdient de stad Vlaardingen, waar wij allemaal van houden. Samen dus de handschoen oppakken. Het AOV is er klaar voor!

 

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.