Meerjarenbegroting 2014-2017

Op 6 en 7 november 2013 werd de meerjarenbegroting 2014-2017 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze begroting:

Zoals te doen gebruikelijk, dankt het AOV eerst de ambtelijke ondersteuning die het mogelijk maakt dat wij ons werk kunnen doen. Maar ook vindt het AOV een compliment aan VTV op z’n plaats dat zij het in korte tijd na een verhuizing weer mogelijk hebben gemaakt dat deze raadsvergadering uitgezonden wordt. Weer zo’n voorbeeld van gedreven mensen die zich als vrijwilliger inzetten. Vrijwilligers moet je koesteren in je stad.

Voor ligt ter behandeling de meerjarenbegroting 2014-2017. Qua opstelling en leesbaarheid een compliment waard. Helaas hier en daar een tekstblok met beleid uit het ene in het andere programma, maar dit werkte gelukkig niet door in de financiële uitwerking. Het bevreemdt het AOV wel, dat de collegeleden dit zelf bij het doorlezen van hun eigen programma niet hebben opgemerkt, had ook meer recht gedaan aan de medewerkers belast met het opstellen van deze begroting, of geeft de verdeling van portefeuilles soms ook bij het college verwarring?

Het college presenteert de meerjarenbegroting 2014-2017, vol trots dat deze wederom sluitend is. Dat waren voorgaande begrotingen ook, maar bij de jaarrekening was achteraf steeds sprake van een fors tekort. Hoe sluitend is eigenlijk sluitend? In dit kader is het AOV zeer tevreden met de wijze waarop invulling is gegeven aan het door het AOV zo benadrukte belang van risicomanagement. De hiertoe opgestelde kadernota geeft de raad tijdig meer inzicht in te verwachten risico’s, zodat hierop kan worden geanticipeerd.

Dan verwijst het college naar de lange aanloop naar deze begroting waarin de takeninventarisatie werd gedaan. De takendiscussie is echter eenzijdig gevoerd en wel door het college en de organisatie. Raadsbreed is deze discussie niet gevoerd. Het AOV, vond en vindt dit nog steeds een gemiste kans.

Het College zegt te kiezen voor een complete stad. Maar het bij elke bezuinigingsronde hanteren van de kaasschaaf, waar hier en daar iets harder wordt gedrukt, heeft al geleid tot het faillissement van de muziekschool en ook de VVV sluit per 1 januari 2014 haar deuren. Rijst toch de vraag waarom in het programma economie en haven voor stadspromotie een bedrag van € 424.000,= is opgenomen en wat is er gebeurd met citymarketing? Het college wilde toch Vlaardingen met dit instrument op de kaart zetten? Het leek bijna wel de nieuwe stadsvisie. “Woon-, Werk-, Vestigings- en Recreatieplaats”. Het AOV mist in dit rijtje echter “Welzijn”. Natuurlijk dragen prettig wonen, werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden bij aan het welzijn van mensen. Maar welzijn is breder. Welzijn is ook zorg en met de decentralisaties per januari 2015 worden er door het Rijk zeer omvangrijke taken naar Gemeenten verschoven en gemeenten moeten dit ook nog eens uitvoeren met minder geld.
Het AOV is er van overtuigd, dat het straks in Vlaardingen door de gemeente uit te voeren zorgbeleid vraagt om sterke pijlers in de wijken, maar de zojuist benoemde kaasschaaf leidt juist tot een versobering van subsidie op wijkcentra, terwijl versterking van het sociale-, maatschappelijke- en zorgnetwerk straks van zeer groot belang is. Dit, maar ook het versterken van de regierol van de Gemeente, hoopt het AOV op korte termijn ondersteunend aan en in samenspraak met de Wethouder in de raadsbrede werkgroep Zorg/Participatie nader te bespreken. Ook aan de raadsbrede werkgroep decentralisatie Jeugd levert het AOV als ouderenpartij straks graag een constructieve bijdrage. Want ook bij het AOV heeft de jeugd de toekomst en bovendien is voor ouderen het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen van groot belang.

Hoe verhouden zich het in deze begroting schrappen van het budget algemeen ouderenbeleid; het schrappen van de subsidies aan de Stichting Seniorenwelzijn, maar ook van Frankeland en HBW; het schrappen van het individuele huisbezoek door ROG+, het versoberen van vervoersvoorzieningen en de bezuiniging op de stichting mantelzorg eigenlijk ten opzichte van het over ouderenbeleid door het college in haar coalitieprogramma gestelde. Ik citeer:
“Ouderenbeleid. De dubbele vergrijzing, waarmee Vlaardingen wordt geconfronteerd, vereist dat op lokaal niveau wordt gestimuleerd dat oudere inwoners kunnen blijven meedoen aan de Vlaardingse samenleving. Experimenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, die er toe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven, worden aangemoedigd. Uitgangspunt van het Gemeentelijk Seniorenbeleid is dat wat mensen zelf kunnen, mensen ook zelf doen. De eigen kracht en het zelfsturend vermogen van de groter wordende groep van senioren, die niet meer bij het arbeidsproces is ingeschakeld, wordt daarbij benut en biedt mogelijkheden tot een sterke, sociale samenleving.”

Inderdaad een kleine 30% van de Vlaardingse bevolking is 65+. Maar wanneer het AOV vraagt om actualisatie van gerelateerde kadernota’s, die momenteel overwegend tot 2012, slechts één tot 2013 voorzien in ouderenbeleid, wordt dit van de hand gewezen. Ouderenbeleid voeren we integraal uit is het antwoord van het college. Echter veiligheids-, duurzaamheids- en jeugdbeleid voert het college ook integraal uit en voor dit beleid zijn in deze periode wel actuele kadernota’s opgesteld. Het AOV vindt dat ook voor ouderenbeleid een integrale kadernota opgesteld dient te worden, te meer omdat ook de groep 40 tot 65 jarigen, ruim 30% van de Vlaardingse bevolking betreft en er dus de komende decennia noodzaak bestaat tot duidelijke kaders voor ouderenbeleid. Het AOV heeft hiertoe dan ook een motie, want het kan toch niet zo zijn dat waar overheden in het algemeen en dit college zelfs voor 100% inzet op duurzaamheid, dit niet wordt ingezet op ouderenbeleid. (Indiening motie kadernota integraal ouderenbeleid).

Verder heeft het AOV gemeend bij de behandeling van deze begroting ook nog eens in te zoemen op de maatschappelijke effecten van het door het college ingeslagen pad om de bezuinigingstaakstelling te realiseren. Expliciet heeft het AOV de laatste jaren al voldoende haar zorg en keuzes gedeeld.

Het AOV, en niemand zal dat ontkennen, heeft oprecht de handreiking gedaan om met de raad de takendiscussie te voeren, waarbij voor het AOV het uitgangspunt was, dat je de moeilijke keuzes samen moet maken in het belang van Vlaardingen en het niet reëel is dit alleen bij het college neer te leggen. Het AOV vindt het schrijnend, dat door het jarenlang niet maken van keuzes in een veelheid van visies en ambities, dit nu zou kunnen gaan leiden tot kapitaalvernietiging door het verdwijnen van voorzieningen die met veel gemeenschapsgeld in de markt zijn gezet (zwembad, theater, Kroepoekfabriek, bioscoop, sportaccommodaties enz.) terwijl daar soms nog een aanzienlijke leenschuld tegenover staat. Immers niet alleen de bezuinigen uit deze begroting hebben hun weerslag op het voortbestaan van deze voorzieningen, maar ook is nog niet in te schatten in hoeverre inwoners van Vlaardingen achteruit gaan in hun koopkracht ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen vanuit het Rijk, hetgeen ook effect kan hebben op bezoekers- en ledenaantallen waardoor de inkomsten van deze voorzieningen eveneens onder druk komen te staan. College, misschien is het een overweging waard, in het licht van het bovenstaande, te overwegen of het op dit moment verstandig is verplichtingen voor nieuwe voorzieningen aan te gaan.

Tot zover 1e termijn, het AOV ziet de beantwoording van het college met belangstelling tegemoet.

De motie kadernota integraal ouderenbeleid werd ontraden door de wethouder onder het mom dat “ouderen geen apart ras zijn en niet zielig gevonden moeten worden”. Een reactie van de AOV fractievoorzitter en fractie leest u in de nieuwsbrief 4 op deze website.

Reacties zijn gesloten.