Interpellatiedebat Zorg

Het AOV heeft naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust door berichtgeving over sluiting van de zorgcentra ten gevolge van het Rijksbeleid, een interpellatiedebat zorg aangevraagd ter behandeling in de raadsvergadering van 30 oktober 2013. Nu volgende heeft het AOV ingebracht:

Het is in de politiek natuurlijk al geruime tijd bekend dat het Rijksbeleid onder meer gaat leiden tot sluiting van zorgcentra. Lange tijd was echter nog niet in de volle omvang inzichtelijk wat de door het Rijk voorgenomen transitie voor gemeenten in ging houden. Reden waarom het AOV de portefeuillehouder niet eerder gevraagd heeft de Raad te informeren over de stand van zaken voor Vlaardingen. Te meer daar we weten dat de portefeuillehouder de vinger aan de pols heeft.

Nu ingehaald door de actualiteit, het ontstaan van maatschappelijke onrust door de eerste tastbare effecten van het Rijksbeleid, de sluiting zorgcentra, maar ook de toenemende onrust onder de medewerkers van zorg verlenende organisaties heeft het AOV gemeend een interpellatiedebat te moeten aanvragen, zodat in alle openheid alle raadsfracties daaraan kunnen deelnemen en waarin het college/de portefeuillehouder ruime gelegenheid heeft de raad nader te informeren over de stand van zaken. Immers de zorg is voor iedereen belangrijk en voor uitvoering van de volks vertegenwoordigende rol moeten college- en raad toch in de volle breedte over informatie beschikken die relevant is om te anticiperen op maatschappelijke onrust. Het AOV kan zich niet voorstellen dat daar binnen andere partijen anders over wordt gedacht.

Dat we het enorme vraagstuk van het door het Rijk voorgenomen nieuwe welzijn beleid vanavond niet tot in de details kunnen uitwerken moge duidelijk zijn. Toch meent het AOV dat er op dit moment voldoende bekend is om effectief met een raadsbrede werkgroep, zoals we dit destijds voor de invoering van de WMO, die in 2007 toch redelijk soepel in Vlaardingen is ingevoerd,  ondersteunend gezamenlijk met de  portefeuillehouder op te trekken.  Te meer daar wanneer het Rijk vasthoudt aan het gekozen tijdspad en invoering per januari 2015 ongewijzigd blijft, resteert nu nog maar ruim een jaar voor invoering. Het AOV acht het van belang met het oog op de aankomende verkiezingen en waardoor niemand nog weet hoe Bestuurlijk Vlaardingen er na 19 maart 2014 uit zal zien dat we zeker op dit dossier een goed overdrachtsdocument tot stand hebben gebracht waarmee een nieuwe raad voortvarend door kan pakken. Het tijdspad minus reces is dan immers nog maar ruim een half jaar voor invoering. Graag horen we dus hoe gedacht wordt vanuit de raad en de portefeuillehouder om de raadswerkgroep WMO weer actief in te voeren.

Nogmaals benadrukt dat we het enorme vraagstuk van het door het Rijk voorgenomen nieuwe welzijns beleid vanavond niet tot in de details kunnen uitwerken, heeft het AOV zich bij opstelling van de vragen voor dit debat dan ook beperkt tot de hoofdlijnen.

Het AOV vraagt de portefeuillehouder de Raad op hoofdlijnen te informeren over de  sinds 2011 tot nu ondernomen stappen met betrekking tot de door het Rijk voorgenomen transitie van AWBZ taken naar de WMO en de met deze decentralisatie gepaard gaande forse bezuiniging?

Het AOV hoort graag van de portefeuillehouder in hoeverre Vlaardingen gebruik heeft gemaakt van de mogelijke ondersteuning van het transitiebureau dat vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de transitie door het ministerie van VWS en de VNG is opgericht?

In het verlengde van de vorige vraag vraagt het AOV de portefeuillehouder de Raad te informeren over de stand van zaken ten aanzien van visievorming in samenwerking met lokale aanbieders en belangenorganisaties?

Kan de portefeuillehouder aangeven hoe binnen de ambtelijke organisatie omgegaan wordt met de kennisvraag die de omvangrijke opdracht die op de gemeente Vlaardingen afkomt met zich meebrengt?

Specifiek met betrekking tot de sluiting van de Wetering in 2015 vraagt het AOV de portefeuillehouder de Raad te informeren of met de zorgaanbieder gekeken is naar de mogelijkheden voor een afbouw van zorgaanbod op deze locatie door natuurlijk verloop ter voorkoming van de onrust die een verhuizing voor cliënten en naasten met zich meebrengt? Indien dit nog niet is besproken heeft de portefeuillehouder de bereidheid hierover in overleg te gaan? Indien dit wel is besproken maar niet mogelijk is, is er dan wel maximaal ingezet de verhuizing zo te organiseren dat cliënten en naasten hiermee zo minimaal mogelijk worden belast?

Actieplan wonen
Hoewel als onderwerp niet ingebracht als onderdeel van dit debat vraagt het AOV wel met klem om aandacht te hebben voor de huisvestingsvraagstukken in relatie met de decentralisatie van AWBZ-taken vanuit het Rijk naar de WMO-taken van gemeenten en zorgverzekeraars. Het AOV vraagt daarom de toezegging van de wethouder R&O dit in de aanstaande commissievergadering ter behandeling mee te nemen. Specifiek bijvoorbeeld de stand van zaken van de nota “Levensloop vriendelijk Vlaardingen”. Is het bereikte/uitgevoerde nog actueel in relatie tot de wijzigingen in de zorg. Zijn er al dan niet met zorginstellingen en corporaties initiatieven voor betaalbare huisvesting senioren en/of zorgvragers.

Tot zover.

Bovenstaande inbreng heeft geresulteerd in twee Raadsbrede werkgroepen decentralisaties. Eén voor de decentralisatie Jeugdbeleid en één voor de decentralisatie AwbZ/WmO en Participatie.

Reacties zijn gesloten.