Wie betaalt de rekening?

Publicatie Groot Vlaardingen 3 juli 2013

De beschaving van een samenleving kan worden afgemeten aan de wijze waarop die samenleving met haar ouderen en kwetsbare groepen omgaat. Landelijke politiek heeft onder andere ingestemd met hogere belastingen (loonbelasting, BTW), verhoging van de AOW leeftijd, hoger eigen risico zorgverzekering, hogere eigen bijdrage voor verplegings- en verzorgingsinstellingen waarbij de waarde van de eigen woning als vermogen wordt aangemerkt, het schrappen van indicatiestellingen waardoor seniorenhuisvesting onder druk komt of verdwijnt, inkomensafhankelijke huurverhoging en nu wijziging in fiscale aftrekbaarheid en verlaging van de inleg binnen de pensioenregeling. Maatregelen waardoor iedereen, en onevenredig hard ouderen en kwetsbare groepen worden getroffen. Door ons te liëren aan en actief te zijn in de 50PLUS partij zet het AOV zich in om dit in Den Haag onder de aandacht te brengen en zo mogelijk daar iets aan te veranderen.

Met de doorwerking van het Rijksbeleid op de koopkracht van de inwoners van Vlaardingen en de effecten daarvan voor de lokale middenstand scherp op het netvlies, is het AOV zich er zeer van bewust dat stijging van de lokale lasten vermeden moet worden. Echter het vraagt wel om bestuurskracht en discipline om échte keuzes te maken uit visies, wensen en ambities. Om dit te vermijden en wel tot een sluitende begroting te komen, stelt het College voor dekking te vinden binnen de erfpachtgelden, waarmee een groot risico genomen wordt ten aanzien van de aflossingsverplichting op de leenschuld. Deze leenschuld neemt overigens door het niet stellen van prioriteiten tot 2018 ook nog eens toe met 47 miljoen, waardoor het in de toekomst beperkt kunnen houden van belastingverhoging voor de inwoners van Vlaardingen sterk onder druk komt te staan. Daarbij opgemerkt  dat het College stoelt op een meerderheid van partijen in de Raad, waardoor het College er dus van uit kan gaan dat door haar voorgelegde voorstellen toch wel ongewijzigd door de Raad worden aangenomen. Ondanks vele handreikingen vanuit het AOV en menig andere oppositiepartij om meer invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak van de Raad, is het nu dus toch overwegend het College dat het beleid bepaalt.

De verdere inhoudelijke bijdrage van het AOV tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2014-2017, welke plaatsvindt op woensdag 3 en donderdag 4 juli 2013, aanvang respectievelijk 19.30 uur en 14.00 uur en te volgen via omroep Vlaardingen en VTV.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.