Voorjaarsnota 2013

Op 3 en 4 juli 2013 werd de voorjaarsnota 2013 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze voorjaarsnota:

Voor ligt ter beschouwing de voorjaarsnota 2013, door het college de titel meegegeven “Naar een stad in balans”. Om in balans te komen, dient evenwicht gevonden te worden in de hoeveelheid van opgaven tegen verantwoord financieel beleid. Het evenwicht hierin is echter nog ver te zoeken. Het stoort het AOV dan ook enorm, dat, onder het mom van het te korte tijdspad, de ráád niet met elkaar de takendiscussie heeft gevoerd. Te meer daar er tijdens het proces om te komen tot het in maart gepresenteerde document takeninventarisatie, waarbij toch alle partijen betrokken waren, er meermaals geluiden te horen waren dat dit document bij behandeling van de voorjaarsnota niet moest leiden tot behandeling van de 204 taken of nog erger dat de “boekhouder” zou gaan regeren. Wees gerust, het AOV gaat dit hier en nu niet doen, maar de keuzes zoals in de voorjaarsnota voorgelegd door het college doen vermoeden dat deze wel op die wijze tot stand gekomen zijn. Echte keuzes in de eigen beleidswensen en bijstellingen in deze ontbreken. Wel geeft het college aan de laatste escape in te willen zetten, de erfpachtgelden, waaruit eenmalig € 26,- miljoen overgeheveld wordt naar de algemene reserve. Een voorstel hiertoe wordt door het college nog voorgelegd aan de raad. Het AOV is van mening dat dit raadsvoorstel dient te borgen dat dit geld niet wordt opgesoupeerd, maar dat de € 26,- miljoen wordt bevroren, immers noodzakelijk voor de benodigde kasgeld limiet tegenover de huidige en nog toenemende leningenportefeuille waarop de Provincie monitort. Wat vindt de Provincie eigenlijk van het voornemen de algemene reserve aan te vullen vanuit de erfpachtgelden?
Daar komt nog bij dat het college in de voorjaarsnota aangeeft eventuele financiële meevallers aan te wenden voor het verwezenlijken van eigen ambities, in plaats van met deze financiële meevallers de algemene reserve en daarmee dus de financiële positie van de stad te versterken. Daarnaast constateert het AOV dat het inzetten van € 26,- miljoen aan erfpachtgelden voor het college direct weer aanleiding is, om drastisch minder te gaan sparen terwijl er nu al sprake is van aanwijsbare en reële financiële risico’s waarvoor nog geen enkele dekking is opgenomen. Hoewel het AOV meent dat volledige dekking voor deze risico’s niet nodig is, vraagt het AOV het college wel met klem, toch een bedrag van € 4,- à € 5,- miljoen extra te gaan sparen.

Dan meer gedetailleerd het volgende:

De Ericaschool. In de voorjaarsnota stelt het college voor,  de “begeleiding / ondersteuning van oud-leerlingen die niet meer deelnemen aan het onderwijs” niet meer te financieren. Een besparing van € 24.000,-. Even gedacht aan schoolpesten, de Ericaschool is weer aan de beurt, maar gelukkig bleek bij navraag dat het college en de Ericaschool hierover constructief met elkaar in gesprek zijn. Complimenten daarvoor. Inhoudelijk is echter nog niet bekend of dit overleg al tot andere inzichten heeft geleid en om voor te zijn dat deze besparing, nog los van het onwenselijke effect op participatie van deze kwetsbare groep in de samenleving, juist meer lasten genereert door toename van het beroep op uitkeringen en zorg, amendeert het AOV als volgt. (Indiening amendement 20130703 Ericaschool).

Verder over onderwijs; huisvesting. Het is inmiddels gelukt één derde van het bouwterrein Bavinckschool te ontdoen van decimeters hoog onkruid en geurende hondenuitwerpselen. Gezien de verdere trieste aanblik, maar te meer vanwege de nog steeds onwenselijke situatie in de tijdelijke huisvesting voor leerkrachten en leerlingen heeft het AOV met enige opluchting kennis genomen van het vandaag door het college aan de raad toegestuurde schrijven waaruit blijkt dat er eindelijk zicht lijkt komen op de start van de bouw van het nieuwe complex.

Peuterspeelzalen. De SKV (Stichting Kinderopvang Vlaardingen) kampt met toenemende druk op de wachtlijsten voor peuterspeelzalen. Naar verluidt is de portefeuillehouder niet voornemens actie te ondernemen omdat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door indicatiestelling op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarmee uitvoering gegeven wordt aan Rijksbeleid. Het AOV meent echter, dat gezien het voor de gemeente een wettelijke taak is te voorzien in beschikbaarheid van peuterspeelzalen, de portefeuillehouder wel degelijk kan bekijken of niet te ruim of te gemakkelijk geïndiceerd wordt met VVE. Wat is bijvoorbeeld hierover opgenomen aan kaders in de Beleid Gestuurde Contractfinanciering (BCF) voor/met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Graag hoort het AOV van de portefeuillehouder of er bereidheid is hiernaar te kijken en verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van wachtlijsten voor peuterspeelzalen.

Het actieplan economie. 8 april jongstleden werd tijdens het broodje politiek van de IKV het voor 2013 in de begroting toegekende budget van € 70.000,-  door de Portefeuillehouder nog benoemd  als “koek en zopie geld”. Nu stelt het college in de voorjaarsnota voor het dit bedrag voor 2014 vast te stellen op € 89.000,-. Naar de mening van het AOV is dit bedrag buiten proporties en daarop amendeert het AOV als volgt. (Indiening amendement 20130703 Actieplan Economie).

Verder constateert het AOV dat het college in de voorjaarsnota geen budgetvoorstellen heeft opgenomen voor het actieplan economie. Het AOV meent dat de waarde van dit plan en de daarin door het college voorgestelde ambities vallen of staan met een uitvoeringsplanning en het AOV is derhalve zeer benieuwd naar de status van de nog aan de raad voor te leggen uitvoeringsnota’s en hoe de portefeuillehouder dekking denkt te vinden voor uitvoering.

Het verkeerscirculatieplan, wanneer kan de raad de herziening  van het college verwachten of wacht het college op het door het nieuwe bestuur van de IKV in de maak zijnde plan. Wellicht is het in het algemeen de overweging eens te bekijken hoe externe actoren aankijken tegen of zouden willen omgaan met bepaalde beleidszaken. Verder geeft het AOV het college in overweging, iets te doen aan de voor ondernemers onwenselijke “zachte knip”, door eenvoudigweg de stoplichten uit te zetten, zolang er geen sprake is van woningbouw in het stationsgebied en op het schiereiland.

Dan deelt het AOV graag een vervoersproblematiek van geheel ander orde. Namelijk het vervoer op maat. Na een periode van enige verbetering door adequaat handelen van de portefeuillehouder,  bereikten het AOV recentelijk weer berichten van verslechtering. Naast meldingen van moeilijk leesbare aanvraagformulieren en correspondentie over financiële afwikkelingen, vooral meldingen over slechte planning en incompetentie op geografisch gebied. Zo duurt een rit van doorgaans 20 tot 30 minuten nu soms twee uur. Zeer onwenselijk gezien vaak de indicering die cliënten hebben op basis waarvan van deze voorziening gebruik gemaakt wordt. Zoals het zich laat aanzien lijkt het te laag aanbesteden door de huidige aanbieder aanleiding te zijn geweest te bezuinigen op de planning. Het AOV veronderstelt dat deze signalen eveneens de portefeuillehouder hebben bereikt en vraagt daarom of en zo ja, welke maatregelen worden getroffen om te komen tot een kwaliteitsverbetering.

WMO
In de voorjaarsnota stelt het college voor vanaf 2016 de € 1,6 miljoen die door het Rijk vanwege de WMO aan het gemeentefonds is toegevoegd niet meer te bestemmen voor de WMO reserve, maar deze te laten vrijvallen naar de Algemene Reserve. Het AOV acht dit niet wenselijk en zal derhalve de CDA-motie, welke het CDA reeds ter kennisname met de raad heeft gedeeld, ondersteunen. In het kader van de WMO en het in februari jl. door de portefeuillehouder gepresenteerde “aanvalsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)”, overigens een gedegen plan waarvoor complimenten, heeft het AOV meegedacht over verdere versterking van dit beleid met daarbij natuurlijk ook de benodigde versterking van de financiële positie in het vizier. In een aantal gemeenten wordt op dusdanige wijze gecombineerd beleid uitgevoerd, dat het kostenplaatje omgebogen is naar een opbrengsten plaatje. Onderzoek van zowel TNO als RADAR heeft uitgewezen dat gemiddeld op een investering van € 1,- een rendement wordt behaald van rond de € 3,-. Hoewel het AOV het graag zou willen, is de behandeling van de voorjaarsnota niet het juiste moment is om hier inhoudelijk dieper op in te gaan. Wel wil het AOV door het aanhalen van dit voorbeeld aangeven dat een constructieve takendiscussie gevoerd kan worden en bezuinigingstaakstellingen met behoud van een maximaal mogelijk voorzieningenniveau behaald kunnen worden wanneer “out of the box” gekeken wordt naar het eigen beleid.

Tot zover de AOV beschouwing op de voorjaarsnota 2013 in eerste termijn.

Van de fractie

Het amendement voor de Ericaschool is overgenomen door het college.

Het amendement over Actieplan Economie is na een uitvoerige toelichting op aanwending van de gelden ingetrokken.

De motie WMO is aangenomen.

Onze fractievoorzitter heeft inmiddels met de Wethouder Sociale Zaken, de heer Cees Oosterom gesproken over de in praktijk effectief gebleken aanpak door zorgvuldige combinatie sociale zaken en werkgelegenheid en wet maatschappelijke ondersteuning en veel stukken hierover overhandigd aan de wethouder.

 

Fractie AOV Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.