Jaarrekening 2012

In de Raadsvergadering van 6 juni 2013 werden de jaarstukken behandeld over het jaar 2012. Hieronder de reactie op de jaarstukken zoals ingebracht in genoemde raadsvergadering:

De jaarstukken 2012 met bijbehorend accountantsverslag. Wederom weinig nieuws onder de zon, hoewel, wanneer voor het gemak, het doorgeschoven / nog uit te voeren beleid en de resultaten op de grond-exploitatie even buiten beschouwing worden gelaten, overschrijdt het College in het jaar 2012 voor het eerst sinds jaren haar programma-budgetten niet, waaruit het AOV concludeert dat er eindelijk goed gebruik is gemaakt van de kundige adviezen van de Financiële Dienst binnen de organisatie.

Maar daarmee zijn we er niet. Niet voor niets heeft het AOV jarenlang niet ingestemd met voorgelegde voorjaarsnota’s en daaruit volgende begrotingen. Blijkens het accountantsverslag over de jaarrekening 2012 kan Vlaardingen nog slechts voor goed een kwart de financiële tegenvallers en risico’s opvangen. De in bijlage A van het verslag door de accountant benoemde risico’s, waaronder de risico’s uit het regeerakkoord en de decentralisatie van beleid vanuit het Rijk naar Gemeenten, heeft het College niet afdoende op het netvlies of te weinig afgedekt. Het accountantsverslag wijst tevens op de consequenties van de omvangrijke schuldenlast en naar aanleiding van een VNG congres heeft het College hierover aanvullend, middels een raadsmemo de raad geïnformeerd. Het AOV concludeert uit deze memo, dat dit College Vlaardingen door de investeringsplannen tot 2017, waardoor de schuldenlast met miljoenen toeneemt, na de grote wissel die in de periode 2006-2010 al getrokken is op het weerstandsvermogen en naast de hiervoor genoemde financiële tegenvallers en risico’s, tot een artikel 12 gemeente zal brengen.

Het werd al gezegd “een herhaling van zetten”  en gaandeweg mij realiserend dat dit ook geldt voor deze bijdrage van het AOV en eigenlijk, gezien er toch niets verandert, kan deze bijdrage evengoed in de prullenbak. Maar, voorzitter, graag haalt het AOV nog wel een passage aan uit de openbare commissievergadering van 23 mei jl. waarin de jaarstukken 2012 reeds werden besproken. In deze commissie stelde de PvdA met droge ogen de vraag “waar toch al dat geld is gebleven” en kreeg daarbij zelfs bijval van GroenLinks.

Nou, in het steentijdperk deed menig sporthart zeer omdat weinig voor de sport werd gedaan, echter wat later, hadden we een wethouder in Vlaardingen die echt van de velden was en tientallen miljoenen werden in de sport geïnvesteerd. Een accommodatie in Vlaardingen kon zomaar wel eens beter gefaciliteerd zijn dan alle sportaccommodaties in Wassenaar en ’t Gooi bij elkaar. Dan hebben we hier nog de memo leenschuld, zal ik het rijtje benoemen.

Actieplan wonen ambities bijstellen;
Aankoop panden voor een cultureel centrum een paar miljoen;
Renovatie stadskantoor tientallen miljoenen;

Dan had Vlaardingen nog een wethouder met vooruitziende blik van wie ik eens een doosje pleisters mocht ontvangen. In het kader van het zeeeeer sociaal zijn van mevrouw Attema, zou ik graag deze laatste pleister overhandigen aan die hem hebben wil. De pleister op de wonden.

Afsluitend, het moet anders en over of naar de mening van het AOV dit College haar ambitie niveau voldoende bijstelt, zal binnenkort worden gesproken bij de behandeling van de door dit College voorgelegde voorjaarsnota 2013.

Reacties zijn gesloten.