Voorjaarsnota 2012

Publicatie Groot Vlaardingen Juli 2012

Al bij de behandeling van de begroting 2012-2015 uitte het AOV haar zorg of Vlaardingen ten gevolge van deze begroting financieel kopje onder zou gaan en al lopende het begrotingsjaar 2012 lijkt de zorg steeds meer realiteit te worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen, maart 2010, werd in de coalitieonderhandelingen al vastgesteld dat de komende jaren een bezuiniging van 17 miljoen nodig is. Echter door het resultaat van de jaarrekening 2011 moest nog eens 10 miljoen extra aan de algemene reserves worden onttrokken. Voor een deel (5,9 miljoen) een overschrijding welke in de begroting 2011 al benoemd was als risico ten gevolge van het noodzakelijke afwaarderen van de grond (grondexploitatie). Iets waar veel gemeenten die hiermee niet tijdig begonnen zijn en zich rijk bleven rekenen nu mee geconfronteerd worden. In de tweede helft van 2011 ontstaat door allerlei mutaties het resterende tekort (4,2 miljoen) waarmee het beginsaldo voor 2012 dus geen 26,6 miljoen maar 16,5 miljoen bedraagt. Omdat in het lopende begrotingsjaar 2012 al sprake is van overschrijdingen van circa 6 miljoen is de voorgelegde voorjaarsnota 2012 dan ook geen beleidskadernota maar niets meer dan één grote begrotingswijziging. Zonder enige andere dan een financiële onderbouwing schrapt het college een reeks van bestemmingsreserves waarmee 8,9 miljoen gevonden wordt om de overschrijdingen op te kunnen vangen. Daarnaast legt het college zonder enig overleg noch kaderstelling van de gemeenteraad een bezuinigingstaakstelling van 2 miljoen neer bij het maatschappelijk middenveld (is het geheel aan particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen zonder winstoogmerk. Het maatschappelijk middenveld ontvangt vaak financiële middelen van de overheid en in ruil hiervoor nemen deze organisaties bepaalde normen en spelregels in acht.) Niet schrikken dus van de mogelijke prijsverhogingen van contributies voor vereniging, kaartjes voor het zwembad, het theater, het museum of activiteiten van andere maatschappelijke organisaties. Verder is Vlaardingen door de val van het kabinet nog niet maximaal geconfronteerd met de doorwerking op de gemeentefinanciën van bezuinigingen vanuit het Rijk, door het AOV onder andere bij de begrotingsbehandeling al benoemd als risico’s waartegenover geen financiële dekking werd opgenomen door het college. Doemt toch het beeld van artikel 12 gemeente op aan de Vlaardingse horizon?

Reacties zijn gesloten.