Verzoek tot vernietigen van raadsbesluit van de Gemeente Vlaardingen “Verlening ontheffing
vereiste ingezetenschap wethouder Proos

Omdat de meerderheid van de gemeenteraad (coalitiepartijen) voor het raadsvoorstel heeft gestemd om wethouder Proos ieder jaar ontheffing te verlenen van zijn verhuisplicht gebaseerd op privé redenen, heeft het AOV dit verzoek tot vernietiging ondertekend.

Het AOV heeft in de gemeenteraad argumenten aangedragen waarom een wethouder conform de Gemeentewet wel in zijn werkstad MOET wonen. Geen enkel tegenargument om niet te verhuizen van wethouder en coalitiepartijen. Alleen de priveé redenen en dat is niet wat Vlaardingen wil, wat goed is voor Vlaardingen en wat beloofd is door CU/SGP maar vooral niet wat de wetgever bedoeld heeft, door de verhuisplicht op te nemen in de Gemeentewet.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de minister; mevrouw mr. drs. H.G.J. Bruins Slot
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Verzoek tot vernietigen van raadsbesluit van de Gemeente Vlaardingen “Verlening ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Proos”
Vlaardingen, 11 mei 2023

Hooggeachte mevrouw Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Vanavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ingestemd met een initiatief raadsvoorstel tot het verlengen van de ontheffing vereiste ingezetenschap voor wethouder A.J. Proos.
Voor wethouders geldt het vereiste van het ingezetenschap. Artikel 36a van de Gemeentewet staat toe om ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen voor één jaar, en deze in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar te verlengen.
In het geval van de situatie van wethouder A.J. Proos is er geen sprake van een bijzonder geval.
De initiatiefnemer van het raadsvoorstel draagt als onderbouwing aan dat het van een gezin met jonge kinderen niet verwacht kan worden om te verhuizen. Daarnaast wordt als argument aangedragen dat het wethouderschap een onzeker bestaan is en dat het onzeker is of de wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zal terugkeren.
Het hebben van een jong gezin is niet bijzonder en de onzekerheid van het wethouderschap is
vanzelfsprekend. Er is hier dus geen sprake van een bijzonder geval en daarmee is het raadsbesluit in strijd met de wet. Wanneer het raadsbesluit niet ongedaan gemaakt wordt ontstaat er een precedent welke artikel 36a van de Gemeentewet voor heel Nederland een dode letter maakt.
Wij verzoeken u daarom om op basis van artikel 132 lid 4 van de Grondwet de regering voor te stellen het raadsbesluit tot verlening ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Proos van 11 mei 2023 van de Gemeente Vlaardingen te vernietigen.

Hoogachtend,
A.J. Hoekstra, fractievoorzitter SP
F.G.C. Hoogendijk, fractievoorzitter ONS.Vlaardingen
S.D. Solleveld, fractievoorzitter Partij van de Arbeid
A. Kloosterman, fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond
S. Akça, fractievoorzitter DENK
M.M. van Unen, fractievoorzitter Beter voor Vlaardingen
R.P. Boers, fractievoorzitter Heel de Stad
V.E.M. Kalf-Müller, fractievoorzitter StadsBelangen Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.