Vogelvrij verklaring bomen in Holy tegengehouden

In de zomer van 2021 heeft het AOV bezwaren geuit tegen de Bomenverordening. Het college vertegenwoordigd door de wethouder van GroenLinks De Leede, presenteerde een raadsvoorstel voor de Bomenverordening, vergezeld van een vaag kaartje dat suggereerde dat de gemeentegrens en de grens van de Bomenverordening gelijk waren.

Dit bleek echter niet het geval te zijn.

Het AOV vermoedde dat er een verborgen agenda was, waarbij de wethouder de toenmalige bouwplannen op het terrein van de scouting in Holy, de aanleg van de warmteleiding (WarmteLinq) en de werkzaamheden langs de Zwanensingel wilde versnellen.
Volgens het AOV konden met deze aangepaste verordening alle bomen en struiken die in de weg stonden snel en zonder vergunning worden omgezaagd zonder moeilijke procedures en/of inspraak.
(Al het groen ten oosten van het fietspad Hoevenronde viel buiten de verordening en de bomen werden dus vogelvrij verklaard)

Het AOV heeft gevraagd om eerlijke communicatie en geen misleidende informatie. Het kaartje dat wij namelijk van leden van GroenLinks hadden gezien, was veel gedetailleerder en liet zien dat de grens van de bomenverordening langs de A4 en de A20 (Holy Noord en Zuid) aanzienlijk afweek van de gemeentegrens. Maar dat kaartje heeft de gemeenteraad nooit gekregen.

Daarna (mede door andere onduidelijkheden) is de behandeling van de Bomenverordening tijdelijk stopgezet.
Nu, in mei 2023, heeft de wethouder van GroenLinks Van Kalken de verordening opnieuw voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.
Na overleg met verschillende belanghebbenden en experts op het gebied van boombehoud en natuurbescherming is er tussen het college en deze kritische partijen een compromis bereikt.
Ook was er een mondeling toezegging van de wethouder dat de grens van het groene gebied aan de oostzijde van Holy wordt gewijzigd naar de gemeentelijke grens, waardoor veel bomen weer onder de beschermende regels vallen van de nieuwe verordening.

Om dit ook formeel vast te leggen in de verordening, heeft het AOV een amendement ingediend bij het raadsvoorstel.

In plaats van:
Beschrijving van de grens bebouwde kom:
In het noordoosten van de gemeente Vlaardingen ligt de grens op de Hoevenronde tot aan de noordelijk gelegen watergang (watergang grenzend aan het Woutblokpad)

Wordt de grens nu “In het noordoosten van de gemeente Vlaardingen (Hoevenbuurt) ligt de grens op de gemeentegrens met Schiedam en volgt de oever van de meest oostelijke watergang langs de Hoevenronde/cricketpad/handbalpad, tot aan de noordelijk gelegen watergang (grenzend aan het Woutblokpad)”.
Met de steun van de gehele gemeenteraad heeft het AOV dus een klein stukje groen in de tuinkamer van Vlaardingen (Holy) iets meer beschermd.
De bomen daar zijn gelukkig niet meer vogelvrij.


Maar het is nog steeds zaak dat inwoners en partijen scherp in de gaten houden, dat de toenemende verstening en ontgroening (met name in Vlaardingen Holy) wordt tegengegaan.

Fractie AOV
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.