Meerjarenbegroting 2023-2026

Bijdrage in Groot Vlaardingen

Vlaardingers voelen het dagelijks

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, iedereen betaalt de prijs voor het huidige landelijk beleid. Afname van koopkracht mede door decentralisaties en falend energiebeleid met stijgende armoede tot gevolg.
Kortom betalen van huur, zorgkosten, energiekosten en boodschappen is een probleem geworden voor heel veel Vlaardingers. Dit na een door lokaal beleid veroorzaakte forse kaalslag enkele jaren geleden, waardoor Vlaardingen zelfs tot “Spookstad” werd gedoopt.  
De bezuinigingen waren niet genoeg en in 2019 kwam Vlaardingen nog steeds miljoenen tekort.
Door flinke incidentele meevallers vanuit Den Haag, maar ook door opnieuw uren huishoudelijke hulp, subsidies (voor verenigingen, cultuur en Argos mobiel) en leefbaarheids-budgetten (voor bewonersorganisaties) met de kaasschaaf te lijf te gaan is Vlaardingen onder de curatele van de Provincie vandaan gekomen.
Maar het jarenlang uitvoeren van te ruimhartige beleid zonder verantwoorde keuzes te maken heeft het mooie Vlaardingen meer onrecht aangedaan dan nodig was.
De stad is vervuild, mensen zijn vereenzaamd en de leefbaarheid en veiligheid zijn enorm afgenomen.
Door een voorzichtig financieel herstel is er meer onderhoud uitgevoerd aan de buitenruimte en zijn enkele bezuinigingen teruggedraaid (Argos Mobiel).
Ondanks “goede” cijfers voor 2023 zijn grote opgaven binnen het Sociaal Domein (WMO, Participatie & Armoedebeleid), maar ook opgaven op het gebied van Energietransitie, Woningbouw, Klimaatdoelen en Vluchtelingenproblematiek enorm van invloed op het wel en wee van de Vlaardinger.
Het AOV zal bij de begrotingsbehandeling een bijdrage leveren gericht op het welzijn van onze inwoners en het prettig wonen in Vlaardingen.

Fractie AOV
Nol Kloosterman
Desiree Jonkers-De Jonge

Reacties zijn gesloten.