Vluchtelingen in Vlaardingen

Het college heeft eindelijk de vragen van het AOV beantwoord.
Omdat dit college beloofde dat het COA alle kosten zou vergoeden ivm de komst van een boot met vluchtelingen en dat het Vlaardingen zelfs geen euro zou kosten, terwijl in andere gemeenten gebleken was dat ambtelijke ondersteuning NIET vergoed werd, heeft het AOV vragen gesteld aan dit college.
Leg eens uit hoe het zit met ambtelijke ondersteuning…

Gezien de uitermate slechte financiële staat van Vlaardingen is het niet vreemd dat het AOV zich afvroeg wat de ambtelijke ondersteuning daadwerkelijk kost en welke gevolgen het inzetten van ambtelijke ondersteuning heeft voor de belangrijke zaken die spelen in Vlaardingen. Worden Vlaardingse zaken nu uitgesteld of slechter uitgevoerd. Hoe zit dat.
En als het zo is dat ambtelijke ondersteuning ook geld en tijd kost, dan is dat zo. De keuze is gemaakt om een groep vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden in Vlaardingen. Daar gaan deze vragen niet over.
Gewoon duidelijk, open, eerlijk en transparant een stad besturen. Daar gaat dit om.
Vertel gewoon hoe het is.

Het college geeft helaas weer een politiek antwoord en stelt dat de inzet van de ambtelijke organisatie om de vluchtelingen te huisvesten niets kost omdat het regulier werk betreft.
Maar ook dat overheidsdiensten geen uren bij elkaar in rekening brengen…

Zo moeilijk als het is om concrete vragen te stellen aan dit college waardoor je duidelijke antwoorden krijgt… Zo moeilijk is het kennelijk voor het college om transparant te zijn in hun beantwoording.
Alles wordt afgedekt en gebagatelliseerd alsof het helemaal nergens om gaat.
Maar dit college gaat over hun eigen antwoorden en daar kan het AOV niets aan veranderen.

De afspraak dat de opvang van vluchtelingen Vlaardingen dus geen euro zou kosten is dus
niet waar, (volgens het AOV en ieder wel denkend normaal mens)
maar omdat de ambtelijke inzet gratis is voor andere overheidsdiensten is het weer
wel waar. (volgens dit college van B&W)

Welkom in Vlaardingen

Nol Kloosterman
fractievoorzitter AOV

——————————
Vraag 1
Worden door het COA nu wel of niet alle kosten vergoed die te maken hebben met de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Vlaardingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, conform artikel 5 van de Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een tijdelijke noodopvanglocatie aan de Oosthavenkade te Vlaardingen vergoedt het COA alle kosten die de gemeente maakt met betrekking tot de realisatie (zoals kosten voor de huur van het schip, hospitality en inhuur van beveiliging).
Tevens vergoedt het COA alle kosten met betrekking tot het gebruik van het opvangcentrum, die vallen buiten “de reguliere taken” van de gemeente (zoals kosten voor gas, water, licht en het verwijderen van afval).
Onder reguliere taken verstaan wij de gebruikelijke ambtelijke inzet
(zoals inzet vanuit de crisisorganisatie, zorg voor de openbare orde en veiligheid en communicatie met bewoners).
Dit zijn geen extra kosten, maar gebeurt vanuit de bestaande formatie die reeds is begroot. 
Het is bovendien ongebruikelijk dat overheidsdiensten hiervoor uren bij elkaar in rekening brengen.

Reacties zijn gesloten.