Menselijk foutje? Subsidie vergeten aan te vragen?

Met de Raadsmemo TVS Q4 2020, registratienummer 1847882, d.d. 1 juni 2021, informeert het college van B&W, de raad over 
het niet tijdig aanvragen van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) à € 150.000,00 (€ 90.000,00 nadelig voor gemeente Vlaardingen 
en € 60.000,00 nadelig voor 5 organisaties) bij het ministerie van VWS. 
Het college heeft het ministerie van VWS verzocht om coulance, maar zal sowieso de sportclubs compenseren.

Het AOV had destijds al vragen willen stellen aan het college, maar omdat het college bij monde van wethouder Sport Bikkers (VVD) de overtuiging had dat de minister van VWS Tamara van Ark (VVD) coulance zou tonen en de 150.000 euro alsnog zou toekennen, hebben wij de reactie even afgewacht alvorens vragen te stellen.

Echter tot onze verbazing wordt 1 dag na de openbare collegebesluiten alsnog even een memo’tje aan de gemeenteraad gestuurd, waarin staat dat de minister Van Ark (VVD) geen coulance wil verlenen en Vlaardingen dus 150.000 euro door “een menselijke fout” (= college) misloopt.Kortom genoeg redenen om hierover het college te bevragen hoe het nu zit.

 1. In de media meldt het college dat zij voortaan het 4-ogenprincipe zal toepassen bij het halen van deadlines voor dit soort aanvragen. 
  Zijn er de afgelopen Coronaperiode vaker aanvragen blijven liggen dan wel subsidies misgelopen?
  Zo ja, welke?
 1. U stelt als college dat er sprake is van “een menselijke fout”. 
  Bent u het met de AOV eens dat deze fout geheel voor rekening is van de wethouder/portefeuillehouder/het College en niet van de ambtelijke organisatie?
  Zo nee, waarom niet?
 1. Kunt u uitleggen waarom u besloten heeft om alleen “de 5 sportclubs” te compenseren en niet de gehele sportsector voor het mislopen van ook de 90.000 euro subsidie? (uit uw memo 1 juni 2021)
 2. Over welke 5 of 4 sportclubs heeft u het eigenlijk in uw memo’s? 
  Wat is overigens de reden dat u eerst 5 sportclubs de subsidie heeft “toegekend” en in uw laatste memo ineens maar 4? 
  Graag uitleg.
 1. Op 20 juli 2021 had u de wekelijkse B&W-vergadering. 
  Waarom is het negatieve besluit van de minister Van Ark (VVD) niet openbaar gemaakt via de normale route van B&W-besluiten naar de gemeenteraad en pers? 
  Waarom is er gekozen voor toezending 1 dag later van uw memo gedateerd 20 juli 2021 via de interne, niet openbare dagmail aan de gemeenteraad.
 1. U stelt dat de minister om allerlei redenen het verzoek van Vlaardingen om coulance heeft afgewezen. De brief van de minister is echter niet als bijlage bij uw memo gevoegd. 
  Wilt u ons per ommegaande een copie van die brief doen toekomen?
  Zo nee, waarom niet?
 1. In uw memo van 1 juni 2021 stelt u dat door “een menselijk fout” de subsidieaanvraag van 150.000 euro te laat is ingeleverd. In uw memo van 20 juli 2021 stelt u dat sportverenigingen en vele andere organisaties in deze moeilijke tijd na de covid-19 pandemie ondersteuning goed kunnen gebruiken en dat u besloten heeft om de gederfde huurinkomsten alsnog niet te innen bij zowel de buiten- als binnensportverenigingen.
  Ook zegt u dat er nu maar vier i.p.v. 5 organisaties tegemoet worden gekomen vanuit de gemeente Vlaardingen door 56.492,24 euro vanuit het programma Sport 2021 aan te bieden.
  Het AOV vraagt zich af of het niet aan de gemeenteraad is (gezien hun budgetrecht) om te beslissen of uw omissie wel op deze manier gecompenseerd kan/moet worden?
  Welke motivatie ligt ten grondslag aan uw besluit de gemeenteraad niet te betrekken bij een eventuele financiële oplossing?
  Bent u van mening dat u besluitvorming door de gemeenteraad niet nodig heeft om het door u misgelopen subsidiebedrag van 150.000 euro uit eigen middelen te betalen?

Reacties zijn gesloten.