Openstelling terrassen Horeca deel 2

Nav de beantwoording van de eerste set vragen van het AOV bleek dat op diverse vragen niet werd ingegaan op de essentie. Ook de afwijkende antwoorden en mededelingen van de burgemeester via de media gaven aanleiding tot het stellen van nadere vragen.
Omdat is afgeweken van gemaakte afspraken op landelijk maar ook op regionaal niveau voor wat betreft handhaving van de Corona regels zag het AOV zich genoodzaakt ziet onderstaande vervolgvragen te stellen:
De beantwoording van de burgemeester en de reactie hierop staan hieronder.

Vraag 1
Onze vraag nummer 1 gesteld in mijn art. 34 vragen d.d. 4 maart 2021 is volledig helder: “waarom heeft u de Raad niet vooraf op de hoogte gesteld van uw voornemen om de Vlaardingse horecaondernemers toestemming te geven om de terrassen te openen?” In uw antwoord licht u wel toe waarom u tot dit besluit bent gekomen, maar u gaat niet in op boven gestelde vraag. Deze vraag herhalen wij daarom hier nog een keer. Met daaraan toegevoegd de vraag of u het ermee eens bent dat gezien uw essentiële afwijking van het regionale/landelijke beleid het daarom zeker correct was geweest de gemeenteraad vooraf te informeren? C.q. Waarom heeft de gemeenteraad een en ander via de media moeten vernemen en niet vooraf van u?

Antwoord
De burgemeester is het bevoegd gezag op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarbij maak ik altijd een lokale belangenafweging. Het is niet gebruikelijk om de raad vooraf te informeren over demonstraties of protestacties. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond is gesproken over deze protestactie. In die vergadering heb ik expliciet gemeld dat ik al afspraken had gemaakt met de Vlaardingse horecaondernemers.
Opmerking AOV: De gemeenteraad vooraf niet informeren is “gebruikelijk” wordt betoogd. Dat is helaas juist, maar is wel in strijd met afspraken die het college van B&W nog niet zo lang geleden heeft gemaakt met de gemeenteraad om elkaar proactief te informeren. Niet over kleine onnozele dingetjes, maar wel over zaken waar vooraf al van bekend is, dat er wordt afgeweken van landelijke en regionale afspraken en wetgeving. En waarom er via de media wordt gecommuniceerd wordt geen antwoord gegeven.

Vraag 2
Wat is voor u de aanleiding geweest om in tegenstelling tot elders in het land de aangekondigde protestacties niet te benaderen als een kort te gedogen ludieke actie en snel daartegen op te treden, maar voor het niet naleven van een landelijk verbod een vergunning voor een geruime tijd te verlenen?

Antwoord
In het toepassen van mijn bevoegdheden maak ik altijd een belangenafweging. Bij deze protestactie heeft dat er toe geleid dat ik terughoudend ben geweest in handhaving. Toen bleek dat het te druk werd heb ik direct ingegrepen. Er is geen vergunning verleend.
Reactie AOV: Wat de aanleiding is om af te wijken van de landelijke ludieke acties wordt niet beantwoord. Ook wordt nu duidelijk dat bij de vorige beantwoording er sprake was van een vooraf aangemelde protestactie, maar dat er geen vergunning is verleend. Waarvoor is er dan een vergunning voor demonstreren zou een vervolgvraag kunnen zijn.

Vraag 3
Als bijlage bij de beantwoording van onze vorige vragen voegt u een kopie bij van een zeer summier bericht aan de horecaondernemers omtrent de openstelling van de terrassen op 2 maart 2021. Kunt u aangeven wat de status van dat bericht is? Voldoet dit bericht volgens u aan de vereisten verbonden aan het verlenen van een vergunning tot demonstreren? In hoeverre dienen aan het verlenen van een dergelijke vergunning tot demonstratie randvoorwaarden te worden gesteld? Zo ja waarom is dat hier niet gebeurd?

Antwoord
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 moet een betoging gemeld worden bij de burgemeester. Er is geen vergunning nodig. Waar nodig worden er afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld. Dat is ook hier gebeurd. De protestactie was vooraf gemeld door de horecaondernemers. Medewerkers van de gemeente stonden in nauw contact met de Vlaardingse vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland over de voorwaarden van deze protestactie. Zo is het door u genoemde bericht met hen gedeeld en is er mondeling over de protestactie gesproken. Achteraf gezien had ik duidelijker kunnen zijn over deze afspraken en was het beter geweest om alle gemaakte afspraken op papier te zetten.

Vraag 4
In een radio-interview bij Omroep Vlaardingen heeft u aangegeven dat in tegenstelling tot de door u gemaakte afspraken er bediend werd en sterke drank werd genuttigd en dat u daarom heeft besloten om de “demonstratie” eerder te stoppen. In uw beantwoording van onze eerdere vragen spreekt u alleen over het niet handhaven van de 1,5 meter-regel. In uw “akkoord” middels een summier berichtje aan de horecaondernemers wordt slechts gesproken over de 1,5 meter-regel en niets over schenken van drank in welke vorm dan ook en/of bedienen. U laat wel weten mondeling contact te hebben gehad waarbij o.a. gezegd is dat het een “ingetogen actie” moet betreffen, niet gericht op winst maken… Bent u het met ons eens dat dit voor ons als raadsleden onnavolgbare afspraken betreffen die nergens expliciet zijn vastgelegd en dus op heel veel manieren zijn uit te leggen? Dat deze werkwijze niet anders dan verwarring kan en heeft opgeleverd?

Antwoord
Ik sta in goed contact met de Vlaardingse horecaondernemers. De aanwijzingen van de medewerkers van de gemeente werden direct opgevolgd. Mocht er al sprake van verwarring zijn geweest, dan heeft dit niet geleid tot een situatie waarbij de openbare orde en veiligheid in gevaar is gekomen.
Reactie AOV: Of de openbare orde en veiligheid niet in gevaar is gekomen is maar de vraag. Volgens de richtlijnen van Corona is er wel degelijk gevaar ontstaan van verspreiding van het corona virus. Niet voor niets heeft men landelijk EN regionaal de demonstratie/protestactie van de Horeca sterk veroordeeld en heeft men besloten tot gedogen van slechts ludieke acties. Wat het nut van Vlaardingen is in dit kader is voor de gemeenteraad niet duidelijk gemaakt.

Vraag 5
U heeft het over een uitgevaardigd verbod tot het schenken van sterke drank. Is hiermede het schenken van bier en wijn gedurende de gehele duur van de “ludieke actie” dan wel gerechtvaardigd?
Valt dit schenken niet eveneens onder uw gehanteerde begrip “gericht op winst maken”?

Antwoord
De coronaregels staan toe dat er eten en drinken wordt afgehaald bij een horecazaak. Hierin heb ik eerder al de lijn gekozen dat alleen zwak alcoholhoudende drank verkocht mag worden voor take-away en dus geen sterke drank.
Reactie AOV: Om 1430 uur ben u geïnformeerd dat er sterke drank en eten werd geserveerd aan de tafeltjes en werd verkocht.

Vraag 6
Het was algemeen bekend en gecommuniceerd door de horecaondernemers dat de actie zou plaatsvinden tussen 12.00 en 20.00 uur. Bij uw antwoord heeft u een tijdlijn als bijlage gevoegd. In deze tijdlijn komt naar voren dat de afspraak is gemaakt dat de terrassen om 18.00 uur zouden sluiten. Maar feitelijk zijn de terrassen om 16.00 uur gesloten. Bent u het met ons eens dat ook deze tegenstrijdigheid de gang van zaken onnavolgbaar maakt?

Antwoord
Ik heb de protestactie goed gemonitord en stond hierbij constant in contact met de horecaondernemers. Ze wisten dat als het gevoel ontstond dat de (corona)maatregelen niet meer gevolgd konden worden, de actie direct beëindigd zou worden. Dit heeft er toe geleid dat ik aanpassingen heb gedaan op het door hen genoemde tijdstip van 20.00 uur.
Reactie AOV: De Horecavertegenwoordiger op Omroep Vlaardingen gaf nadrukkelijk aan dat zij de corona maatregelen niet meer konden garanderen en dat zij hebben aangegeven de actie te stoppen. De burgemeester geeft het tegenovergestelde aan.

Vraag 7
Uit uw overzicht: “Uiteindelijk zijn de terrassen rond 16.00 uur gesloten omdat het te druk werd. De horecaondernemers hebben goed meegewerkt aan de gestelde voorwaarden”. Gezien de onnavolgbaarheid van alle berichten als hierboven gemeld rijst bij ons de vraag op basis waarvan nu geconcludeerd is dat de horecaondernemers goed hebben meegewerkt aan de gestelde voorwaarden. Welke voorwaarden waren dat dan precies? En als de horecaondernemers goed hebben meegewerkt, hoe kan het dan zijn dat de terrassen niet om 20.00 uur of om 18.00 uur maar reeds om 16.00 uur gesloten dienden te worden? Het doel van de ludieke actie was toch om de horeca in de gelegenheid te stellen te bewijzen dat zij wel degelijk corona-proof hun terrassen kunnen exploiteren inclusief het beheersen van drukte en dus handhaven van onder andere de 1,5 meter en maximaal 2 personen per tafel?

Antwoord
lk verwijs hierbij naar het antwoord op vraag 6. Het doel van de actie was het aandacht vragen bij de rijksoverheid voor de noodlijdende horeca.
Reactie AOV: De Koninklijke Horeca Nederland maar met name de horeca in Vlaardingen hebben schriftelijk en mondeling aangeven dat de actie van 12.00 uur tot 20.00 uur loopt. Citaat:”Dat alles is afgestemd met het bestuur van de stad. Dat men zich houdt aan de coronaregels en dat de protestactie gericht is om te laten zien dat een terras buiten kan en ook veilig is“.
Waarom de burgemeester ineens de doelstelling van de protestactie van de Horeca wijzigt zou een vervolgvraag kunnen zijn.

Vraag 8
Bent u – alles overziend – nog steeds de mening toegedaan dat u als handhaver van de openbare orde in deze correct heeft gehandeld? Of dat wellicht het een en ander niet (helemaal) goed is gegaan?

Antwoord
Ik kijk terug op een dag waarop gebleken is dat de gemeente en de horecaondernemers met elkaar in goede verbinding staan.
Reactie AOV: Geen antwoord op de vraag dus.

Reacties zijn gesloten.