Openstelling terrassen Horeca?

Vorige week vernam het Algemeen Ouderen Verbond via de media dat in Vlaardingen een aantal terrassen op 2 maart geopend zou worden voor publiek ondanks het landelijk verbod i.v.m. de Covid-19-pandemie en dat deze aankondiging van openstelling na overleg met het bevoegd gezag in casu de Burgemeester zal gaan plaatsvinden.
Door de Minister van Veiligheid en Justitie is naar aanleiding van dergelijke aankondigingen afgelopen week al aangegeven dat hiertegen dient te worden opgetreden door middel van boetes. Daarnaast is door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond aangegeven, dat in het geval van het alléén uitstallen van terrassen en daarbij uitdrukkelijk als voorwaarde géén bedrijfsmatige exploitatie niet gehandhaafd behoeft te worden, mits ook dan uiteraard de normaal geldende corona maatregelen worden gehandhaafd.

N.a.v. de geconstateerde situatie op 2 maart 2021 op meerdere terrassen in de binnenstad van Vlaardingen heeft het AOV vragen gesteld aan de burgemeester van Vlaardingen de heer Eenhoorn. De vragen en beantwoording treft u hieronder aan. Met daarbij de reactie op deze beantwoording.

Geachte heer Kloosterman, geachte heer Van Pienbroek,

Op 4 maart jl. ontving ik van de heer Kloosterman vragen over de openstelling van terrassen cq. horecademonstratie. Op 5 maart jl. stelde de heer van Pienbroek vragen over ditzelfde onderwerp. In deze brief beantwoord ik deze vragen gezamenlijk, te beginnen bij de vragen van de heer Kloosterman (vraag 1 t/m 12). Daarna volgen de antwoorden op de vragen van de heer van Pienbroek (13 t/m 15).

Vraag 1
Waarom heeft u de gemeenteraad van Vlaardingen niet vooraf geïnformeerd over uw voornemen om in Vlaardingen de horecaondernemers toestemming te geven om de terrassen op 2 maart te openen? En moest de gemeenteraad dit voornemen via de media vernemen?

Antwoord
We hebben de landelijk aangekondigde protestactie van de horeca besproken in het Gemeentelijk BeleidsTeam. Hierin hebben we geconcludeerd dat we begrip hebben voor het feit dat de horecaondernemers een signaal af willen geven aan de rijksoverheid en dat het openen van het terras een overtreding is van de coronamaatregelen. Vanwege het demonstratieve karakter van deze actie hebben we de BOA’s gevraagd om terughoudend op te treden bij het constateren van een geopend terras en in eerste instantie een waarschuwing te geven. Bij het overtreden van de basisregels, waaronder het houden van 1,5 meter afstand moest wel streng worden gehandhaafd. Deze lijn hebben we gedeeld met de horecaondernemers, via het bestuur van de Vlaardingse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hierbij hebben we duidelijk gemaakt dat de terughoudendheid van de BOA’s alleen geldt voor de terrassen en niet voor binnen, en alleen voor dinsdag 2 maart. Uiteindelijk zijn de terrassen rond 16.00 uur gesloten omdat het te druk werd. De horecaondernemers hebben goed meegewerkt aan de gestelde voorwaarden. Hierover hebben we u geïnformeerd in de verantwoordingsmemo van 3 maart 2021 (Rapportage Twm februari 2021).
Reactie AOV: Interessant verhaal maar geen antwoord op de gestelde concrete vragen.

Vraag 2
In een radio-interview bij omroep Vlaardingen op 2 maart heeft u aangegeven dat u de Vlaardingse horeca d.m.v. een brief vooraf heeft geïnformeerd over de wijze waarop u als verantwoordelijk gezag in deze zal omgaan. Deze brief over een dergelijk maatschappelijk gevoelig onderwerp is bij ons als raadsleden onbekend. Waarom heeft u de gemeenteraad niet vooraf een kopie van deze brief gestuurd?

Antwoord
Het is niet gebruikelijk om dergelijke operationele zaken vooraf te delen. In de Rapportage Twm februari 2021 heb ik u uitgelegd hoe we bij deze protestactie hebben gehandeld.
Reactie AOV: De vragen zijn niet beantwoord. Er is kennelijk niets schriftelijk vastgelegd.

Vraag 3
Bent u net als de regering van mening, dat er sprake is van een ernstige pandemie die helaas vele zieken en zelfs doden tot gevolg heeft? En dat het negeren van de landelijke maatregelen ter bestrijding hiervan, bij kan dragen aan verdere verspreiding van dit virus? Zo ja, waarom geeft u dan toestemming om maatregelen als deze te negeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ik ben het met u eens dat er sprake is van een ernstige crisis die veel verliezen oplevert. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar ook de maatschappelijke effecten zijn groot. Bij de protestactie van de horeca van afgelopen dinsdag heb ik al deze belangen tegen elkaar afgewogen.
Reactie AOV: Onduidelijk antwoord voor wat betreft de handhaving van landelijke maatregelen ter bestrijding verspreiding van het virus.

Vraag 4
Is het niet handhaven van de wettelijke voorschriften i.v.m. de bestrijding van deze pandemie geen ondermijning van het wettelijke gezag van de overheid omdat niet naleving verspreiding van dit virus vergroot? Zo nee, kunt u dit uitleggen.

Antwoord
We hebben de protestactie goed gemonitord. Toen het te druk werd op de terrassen, waardoor de veilige afstandsnorm van 1,5 meter niet goed gewaarborgd kon blijven, hebben we de actie dan ook beëindigd. Een burgemeester is het bevoegd gezag in deze.
Reactie AOV: Gezien het feit dat er vanaf de start al geserveerd werd, menukaarten met patat en snacks en (sterke)drank werd geschonken en de 1,5 meternorm op diverse plaatsen genegeerd werd is het de vraag of het allemaal wel goed is gemonitord. En van handhaving is al helemaal geen sprake geweest. Dat de burgemeester bevoegd gezag is in deze, betekent niet automatisch dat de burgemeester zonder goede argumentatie de landelijke wettelijke voorschriften en de hieruit voortvloeiende regels van de Veiligheidsregio zomaar naast zich neer kan en mag leggen. En dat was nu juist de vraag hoe dit in elkaar steekt. Dat de burgemeester het bevoegde gezag is weet iedereen natuurlijk.

Vraag 5
Bent u zich ervan bewust dat door uw “soepele” houding de burger in verwarring kan raken, omdat men niet meer weet wat wel of niet is toegestaan wanneer de overheidsinstanties in Nederland allemaal verschillend beleid voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ik acht de inwoners van Vlaardingen zeer goed in staat om in te zien dat de opening van de terrassen op 2 maart een eenmalige protestactie was.
Reactie AOV: De vraag was meer gericht op het feit dat de burger nu niet meer weet wanneer regels en afspraken wel of niet gehandhaaft worden en voor wie en onder welke voorwaarden.

Vraag 6
Kunt u zich voorstellen dat nu ook anderen, zoals bijvoorbeeld de overige ondernemers, organisatoren van evenementen, sportverenigingen, Haring en Bier festiviteiten, etc. etc. in Vlaardingen ook wel 1 of meerdere dagen de landelijke regels wensen te negeren door bijv. (volledig) open te gaan voor het publiek en dat het dan in het kader van het gelijkheidsbeginsel het redelijk is, dat u dat dan ook toestaat. Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Elke aanvraag wordt altijd afzonderlijk beoordeeld waarbij een eigen belangenafweging plaats vindt.
Reactie AOV: Op welke manier worden aanvragen vastgelegd en op welke manier kan de gemeenteraad controle houden op de eigen belangenafweging van de burgemeester? Dit om een gelijkheidsbeginsel en de taak van de gemeenteraad te waarborgen.

Vraag 7

Waarom heeft u afgeweken van de gemaakte afspraken in het veiligheidsberaad regio Rotterdam Rijnmond door in Vlaardingen wel akkoord te gaan met het doen uitserveren van dranken en spijzen op de terrassen c.q. bedrijfsmatige exploitatie?

Antwoord
De terughoudendheid in de handhaving is een keuze die ik als burgemeester zelf kan maken. Toen we zagen dat er geserveerd werd op de terrassen, hebben we de horeca hierop aangesproken en zijn ze hier direct mee gestopt.
Reactie AOV: Terughoudendheid in handhaving is ok. Maar het stoppen van essentiële overtredingen van de Corona eisen zoals eerder is genoemd (1,5 meter, drank, staanplaatsen en meerdere mensen bij elkaar) is niet een keuze die de burgemeester heeft. Corona eisen zijn landelijk afgesproken.

Vraag 8
Er is geconstateerd dat de op 2 maart geopende terrassen de algemeen geldende corona maatregelen reeds om 14.00 uur niet werden nageleefd, zoals het houden van 1,5 meter afstand, niet meer dan 2 personen aan 1 tafel en het niet staan op de terrassen. Waarom heeft u pas om omstreeks 16.30 uur ingegrepen en niet veel eerder toen dit reeds het geval was?

Antwoord
We hebben de protestactie goed gemonitord. Toen het te druk werd op de terrassen, waardoor de veilige afstandsnorm van 1,5 meter niet goed gewaarborgd kon blijven, hebben we de actie dan ook beëindigd.
Reactie AOV: De informatie die het AOV heeft was anders. Meerdere foto’s en beelden laten zien dat vanaf 14.30 uur al vele overtredingen van de Corona-eisen plaatsvonden maar dat er pas na 16.30 uur handhaving plaatsvond.

Vraag 9
Waarom heeft u überhaupt niet na het afgeven van een waarschuwing conform de landelijke richtlijn van de Minister, daarna binnen redelijke termijn ingegrepen en ongewenste situaties beëindigd? De Minister gaf namelijk 1 dag eerder in de media aan, dat de voorgeschreven en aangekondigde boete van 4000 euro zou worden opgelegd aan overtreders. Gaat u dit alsnog doen? Of moet u dit alsnog doen?

Antwoord
Alle horecaondernemers die uit protest het terras hadden geopend hebben die dag een mondelinge waarschuwing gehad. Hier is een schriftelijke waarschuwing op gevolgd waarin ik duidelijk heb gemaakt dat bij een volgende overtreding direct sluiting van de horecazaak volgt.

Vraag 10
Gezien de doelstelling van de openstelling: Heeft het door u toegestane experiment nu bewezen dat de horeca onder de huidige risicovolle omstandigheden open kan of is er juist sprake van het tegenovergestelde?

Antwoord
De actie van de horeca dinsdag 2 maart was een protestactie en geen experiment.
Reactie AOV: De doelstelling van de horeca is duidelijk gecommuniceerd via de media en met name via Omroep Vlaardingen.

Vraag 11
In het reeds aangehaalde radio-interview op 2 maart spreekt u ineens over dat er sprake was van een horeca-demonstratie. Indien hier daadwerkelijk sprake is van een demonstratie heeft u dan ook gebruik gemaakt van uw bevoegdheid hiervoor een vergunning tot demonstreren te verlenen? Zo ja, hoe luidt deze vergunning en wat waren de voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening moet een demonstratie vooraf gemeld worden. De horecazaken die mee wilden doen met de protestactie hebben dit aangegeven bij de gemeente. In het bericht dat vooraf met hen gedeeld is, hebben we duidelijk de door ons gehanteerde lijn uiteengezet.
Reactie AOV: Vlaardingen heeft een uitstekend vergunningstelsel wat noodzakelijk is om te zorgen dat alles open en eerlijk verloopt. Daar staat voorwaarden en regels in waar een demonstratie zich aan moet houden en daar kan achteraf op gecontroleerd worden. Helaas geen antwoorden op de de concrete vragen.

Vraag 12
Wat zijn uw overwegingen geweest om niet in eigen persoon poolshoogte te nemen bij de diverse terrassen en u zich slechts te beperken tot het uitzicht op 1 terras op de Markt?

Antwoord
De BOA’s en andere medewerkers van de gemeente Vlaardingen hebben de protestactie constant gemonitord en mij op de hoogte gehouden van de situatie. Zo konden we direct ingrijpen waar nodig en de horecaondernemers hebben goed gereageerd op de aanwijzingen van de BOA’s.

Hieronder de vragen van de CU/SGP. Dit is natuurlijk niet de bedoeling dat als je als politieke partij formeel vragen stelt gebaseerd op de Gemeentewet dat antwoorden van verschillende politieke partijen met hun eigen opvattingen even bij elkaar in 1 brief worden samengevoegd.
Zeer ongewenst en weinig respectvol om de vragen van de CU/SGP even af te doen als zie de antwoorden bij het AOV.

—————-

Vraag 13
Waarom heeft u het horeca protest in ruime mate gedoogd?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 14 en 15
Staat u andere bedrijven, organisaties, sportverenigingen particulieren etc. ook toe een soortgelijk ruim protest op te zetten en te gedogen? Zo nee, waarom negeert u de landelijke coronamaatregelen en geeft u een uitzonderingspositie aan de horecaondernemers?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 6.

In de bijlage stuur ik u tot slot ter achtergrondinformatie de tijdlijn van de protestactie.

Hoogachtend,
de burgemeester van Vlaardingen,

H.B. Eenhoorn

Reacties zijn gesloten.