Voortgang herstel financiële situatie gemeente Vlaardingen

Het AOV heeft naar aanleiding van de begrotingsscan die door de Provincie is opgemaakt voor de gemeenteraad een aantal vragen gesteld in de openbare commissievergadering. De beantwoording van de wethouder heeft geleid tot schriftelijke vragen. Zie hieronder:
——————————————————————————————————-

Bij de presentatie op 11 februari 2021 aan de gemeenteraad van de door de Provincie uitgevoerde Begrotingsscan, heeft de wethouder Financiën meegedeeld, dat de door het college overgenomen aanbevelingen, samen met de acties uit het Herstelplan en uit het overzicht extra ombuigingen gedurende het jaar conform de gangbare planning en begrotingscyclus zullen worden verwerkt.
Al deze inspanningen zijn noodzakelijk om de zeer slechte staat van de gemeentefinanciën zo spoedig mogelijk te verbeteren.
Zoals bekend dient de gemeenteraad bij dit belangrijke hersteltraject als hoogste bestuursorgaan in staat gesteld te worden om zijn controlerende taak als budgethouder optimaal te kunnen uitvoeren. Het een en ander conform artikel 169 en 189 van de Gemeentewet. 

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft ernstige twijfels of de door de wethouder Financiën aangegeven wijze de gemeenteraad voldoende in positie stelt om het proces van de omvangrijke financiële herstelopgave naar behoren te kunnen volgen en eventueel tijdig bij te sturen.
Immers de zeer noodzakelijke herstelmaatregelen kunnen niet gezien worden als de gebruikelijke begrotingsaanpassingen en veel “ombuigingsvoorstellen” zijn nog in onderzoek bij uw college, waardoor veel onzeker is en mogelijke bijsturing door de gemeenteraad gewenst en/of noodzakelijk is. 
Gezien het geschetste grote belang voor de gemeente Vlaardingen en daarmee de grote verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad van Vlaardingen heeft het Algemeen Ouderen Verbond de volgende vragen:

1.
Kan het AOV ervan uitgaan dat de opmerking van de wethouder Financiën, dat de gemeenteraad bij dit grote financieel herstelproces uitsluitend betrokken wordt via de gebruikelijke “planning en control” momenten, op een misverstand berust?
Zo nee, waarom niet?
2.
Hoe valt bovenstaande stellingname van de wethouder van Financiën te rijmen met de uitgangspunten van de Provincie over de vereiste betrokkenheid van de gemeenteraad “Er bovenop zitten”?
3.
Bent u bereid om de gemeenteraad, conform artikel 169 van de Gemeentewet, vanaf heden optimaal, proactief en op frequente tijdstippen volledig te informeren over de voortgang van de inspanningen om de financiële positie van Vlaardingen weer op orde te krijgen?
En uiteraard ook op welke wijze u dit gaat doen? 

4.
Er zijn door uw college in de verschillende documenten zoals het Herstelplan, de Nota extra ombuigingsvoorstellen en ook naar aanleiding van de Begrotingsscan uitgevoerd door de Provincie, een groot aantal onderzoeken aangekondigd naar de uitvoerbaarheid van mogelijke bijdragen aan het financiële herstel. (Zoals een onderzoek naar strategische benadering maatschappelijk vastgoed, een onderzoek “focus” op taken organisatie, een onderzoek/nota erfpachtbeleid, een onderzoek ontwikkellocaties, etc. etc. etc.)

Kunt u de gemeenteraad (de budgethouder) op een zo kort mogelijke termijn (binnen b.v. 2 weken) een geactualiseerd overzicht verstrekken met daarin per onderwerp de onderzoeken, de voortgang, de te verwachten einddatum en de einduitkomst, en deze daarna de gemeenteraad periodiek (minimaal 2 maandelijks) doen toekomen?


Reacties zijn gesloten.