Hoeveel woningen gaat Vlaardingen nu bouwen?

Tijdens de thema-avond van 4 februari 2021 over de woonvisie werd o.a. een presentatie gegeven over de contourennota, welke één dag van tevoren aan de gemeenteraad was toegezonden. Na deze presentatie wilde het AOV enkele vragen hierover stellen, maar dat werd niet toegestaan door de voorzitter van de commissie, met als motivatie dat dit stuk later aan de orde zal komen via de BOB-procedure.
Dit in tegenstelling tot andere raadsleden die wel vragen mochten stellen. 

De voorzitter heeft de discussie hierover daarop beëindigd met de oproep om de vragen van het AOV schriftelijk te stellen. 

Het AOV heeft derhalve de onderstaande vragen ingediend bij het college.


Vraag 1.
In uw raadsmemo van 5 januari 2021, regnr. 1823577, geeft u aan dat Vlaardingen ingevolge het regioakkoord Wonen 3200 woningen dient te bouwen. Met inmiddels daarbovenop nog 2000 woningen extra, maakt in totaal 5200 woningen door Vlaardingen te realiseren tot 2030.
Is dit in deze aangehaalde raadsmemo genoemde aantal van 5200 woningen juist?

Vraag 2.
Over het aantal te bouwen woningen wordt ook gesproken in het financiële Herstelplan. Daarin wordt gesproken over 500 woningen per jaar van 2020-2030 dus totaal 5000 woningen.
Is dit aantal van 5000 uit het herstelplan correct?
En is de conclusie juist dat er dan 200 woningen te weinig worden ingepland in uw raadsmemo van 5 januari? 

Vraag 3.
In uw Contourennota noemt u andere getallen:
– pagina 9: In 2030 telt Vlaardingen 39000 woningen en de stand is per 1-1-2020 35.470, dus 3530 totaal te bouwen.
– pagina 15: Staatje gebiedsontwikkeling per wijk 2021 – 2030 totaal 4030 woningen.
a. Kunt u aangeven waarom deze aantallen onderling van elkaar verschillen in één en dezelfde notitie? 
b: Kunt u aangeven waarom deze aantallen substantieel lager zijn dan het te bereiken aantal van 5200 woningen? 
c: Is de conclusie op basis van deze aantallen terecht, dat op deze manier het gewenste aantal van 5200 niet gehaald zal worden? 
d: Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het financiële herstel volgens het herstelplan?

Vraag 4.
In uw Contourennota op pagina 18 stelt u; bouwen in de stad is complex en gaat altijd samen met onzekerheden. Daarom is van groot belang om voldoende plannen te hebben.
Als er dus plannen voor 4030 woningen zijn volgens de contourennota op pagina 15 en u voorspelt mogelijkheden van plan-uitval, hoe denkt u dan de doelstelling te behalen? 

Vraag 5.
Tijdens de genoemde thema-avond heeft het raadslid van de VVD de heer v.d. Zande het getal van nog eens 2000 te bouwen woningen ingevolge een extra taakstelling van de provincie genoemd. Daarmee zou het totaal te bouwen woningen zelfs 7200 woningen worden. 
a: Kunt u aangeven of dit aantal juist is? Zo nee, van welk aantal is dan wel sprake? 
b: Indien er inderdaad serieus sprake is van een extra taakstelling, waarom is dat dan niet opgenomen in uw contourennota? 
c: Op welke locaties in Vlaardingen denkt u deze extra woningen te realiseren? 
d: Bent u van mening dat u met deze extra aantallen, nog steeds in de stad kunt blijven bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de leefomgeving/leefbaarheid?
e: In welk segment moeten deze woningen gebouwd worden?

Deze vragen had het AOV graag ter verduidelijking tijdens de thema-avond willen stellen, om te voorkomen dat in het verdere traject van de vaststelling van de woonvisie, over het aantal te bouwen woningen verwarring zal ontstaan.
Voor het AOV is het dan ook gewenst, dat over het definitieve aantal te bouwen woningen zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt! 

Het AOV ziet uw antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk tegemoet
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.