Vervolgvragen AOV Vlaardingen op antwoorden college begrotingstekort

Begrotingstekort
Het AOV heeft noodgedwongen vervolgvragen gesteld aan het college. Er mist nogal wat informatie. En de vragen worden kennelijk niet goed gelezen of begrepen. Erg teleurstellend.
Voor de kritische lezer heb ik ook onze bevindingen in klad nog opgenomen onder dit stuk. Dan wordt wellicht duidelijk hoe wij nu tot de nieuwe vervolgvragen zijn gekomen.
Op 18 augustus 2020 hebben wij DRIE eenvoudige vervolgvragen gesteld, gezien de beperkte eerdere beantwoording. Nu krijgen wij pas op 6 OKTOBER 2020 een reactie. Gezien de inhoud van de beantwoording begrijpt het AOV niet echt waarom dit zo lang heeft moeten duren.


Geacht college.

De beantwoording van onze vragen hebben wij afgelopen vrijdag in goede orde ontvangen.
Wij moeten helaas constateren dat het beantwoorden van onze (herhaalde) vragen opnieuw tot teleurstelling leidt bij het AOV.
De door u verstrekte antwoorden zijn opnieuw multi-interpretabel o.a. vanwege diverse tabellen waaruit het AOV en de Vlaardingse inwoner haar of zijn eigen conclusies moet trekken.
Dit laatste, geacht College, is nu precies de reden dat er verschillende bedragen blìjven rondzingen over het veronderstelde begrotingstekort.

De fractievoorzitter van de VVD heeft het over “zeg maar 25 miljoen” terwijl de fractievoorzitter van het CDA het enige weken daarvoor heeft over 18 miljoen.
Opmerkelijk is ook dat het overgrote deel van de coalitie-fractievoorzitters zich niet durft te branden aan het noemen van een bedrag.
En ondertussen blijft de wethouder financiën in de raad en op de radio volhouden dat het bij elkaar optellen van de tekorten een onjuiste weergave is van het totale tekort…

1. Maar wethouder, is het hele herstelplan ook niet gebaseerd op een optelsom van de op dat moment berekende tekorten tot 2023? Wie het weet of denkt te weten mag het dus zeggen…
Antwoord
In het herstelplan hebben wij ombuigingen opgenomen die de begrotingstekorten kunnen dekken die wij op dat moment voorzagen.

2. Het AOV gaat er door uw beantwoording nu vanuit, dat het totaal om te buigen begrotingstekort heden 24,1 miljoen euro bedraagt, waarbij nog wel even opgemerkt dient te worden dat;
• 8,6 miljoen euro uit het ingediende herstelplan van het totaal van 15 miljoen euro nog niet is goedgekeurd door de Provincie;
• Invulling van het daarboven nog extra vastgestelde structurele tekort van 3,5 miljoen nog moet worden ingevuld en gepresenteerd moet worden aan de gemeenteraad;
• Uitgaven/kosten ten gevolge van de Corona uitbraak nog steeds niet bekend zijn;
• Het “onvoorziene” tekort van 500.000 euro binnen de Armoede regeling nog niet is gecompenseerd;
• De wethouder financiën (nog steeds) niet met zekerheid kan melden dat “alle financiële lijken” bekend zijn! Kloppen bovenstaande punten?
Antwoord
Ad 1. De genoemde €8,6 miljoen betreft ombuigingen in het herstelplan die nog niet zijn verwerkt in de begrotingen van verbonden partijen en daardoor nog niet geresulteerd hebben in het opheffen van het preventief toezicht door de Provincie.
Ad 2. De extra ombuigingstaakstelling wordt ingevuld bij de vaststelling van de begroting 2021. De voorstellen daartoe heeft u op 23 september ontvangen van het college.
Ad 3. De exacte financiële consequenties van de corona crisis zijn door meerdere oorzaken nog niet volledig bekend op dit moment, al ware het maar omdat het corona virus nog volop onder ons is en tot nieuwe maatregelen leidt. Uw raad heeft op 29 september een rapportage over de financiële impact van corona van het college ontvangen. In deze rapportage geven wij een beeld van de extra gemaakte kosten en de gederfde inkomsten over het eerste half jaar van 2020 en de verwachte ontwikkeling voor de rest van het jaar. In deze rapportage gaan we dieper op deze materie in.
Ad 4. In de 1e voortgangsrapportage 2020 is een tegenvaller van €700.000 met betrekking tot het armoede beleid verwerkt. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo. Er is geen sprake van compensatie door het Rijk.
Ad 5. Volledige zekerheid hierover kan nooit helemaal gegeven worden. Besturen en begroten zijn dynamische processen waarin wij zo transparant mogelijk optreden. We zetten volop in om de financiën helder te krijgen en met elkaar te werken aan financieel herstel. Wij zijn van mening dat dit steeds beter lukt. Onze? externe accountant bevestigd dit in zijn accountantsverslag bij de afgelopen jaarrekening.

3. U meent in uw beantwoording o.a. te moeten melden dat een gemeente niet failliet kan gaan en dat om die reden de uitspraken van de Burgemeester gezien moeten worden als “bij wijze van spreken”.
Een gemeente kan inderdaad niet failliet gaat in de letterlijke zin, maar uw uitleg doet vermoeden alsof onze financiële situatie weliswaar verre van comfortabel is, maar wel onder controle is.

Het AOV betwijfelt of uw beoordeling juist is.
Kunt u in verband hiermede, ervoor zorgen dat per omgaande de brief van de Provinciale Staten ter beschikking van de gemeenteraad wordt gesteld, waarin de Provincie laat weten dat de uitkomst van de begrotingsscan vanwege diverse redenen op zich laat wachten?
Antwoord
Zoals wij in de raadsmemo van 11 augustus 2020 (registratienummer 1805688) hebben geinformeerd, verwachten wij de begrotingsscan in het najaar. Dit is ons niet via een brief kenbaar gemaakt door de Provincie, maar tijdens een mondeling gesprek. Daarom kunnen wij u geen brief ter beschikking stellen.


Vragen en antwoorden van het college:

onderwerp: artikel 34 RvO vragen “Begrotingstekort”
Geacht college van B&W Vlaardingen,

Er circuleren allerlei bedragen als het gaat om het officiële begrotingstekort. Het begon in september 2019 met 5 miljoen en dat bedrag is in de afgelopen maanden regelmatig naar boven bijgesteld. Het Algemeen Ouderen Verbond is al enige tijd bezig het meest actuele officiële bedrag boven tafel te krijgen. Helaas wil dat maar niet lukken. Zelfs tijdens de laatste raadsvergadering van 9 juli 2020 weigerde wethouder van financiën Nieuwland antwoord te geven op de vraag van het AOV. De wethouder verwees het AOV naar de stukken.
Omdat het AOV slechts om een duidelijk antwoord vroeg, leek dit antwoord van de wethouder enigszins arrogant. Wethouder Nieuwland liet nog wel weten: “Ik heb zelfs bedragen van 30 en 35 miljoen gehoord. Dat is absoluut niet aan de orde.”
Ook liet de wethouder financiën nog weten, dat het lek aan het boven komen is maar dat hij geen garantie kan geven dat er nog meer lijken uit de kast zullen komen.
Tot slot laat de burgemeester in diezelfde raadsvergadering weten (naar aanleiding van het niet subsidiëren van het winterterras) “dat Vlaardingen op het randje van faillissement staat.
Er is géén geld. Er zijn géén potjes!”
Tot onze verbazing rekent op maandag 13 juli 2020 de fractievoorzitter van de VVD de heer Rijke bij omroep Vlaardingen uit, dat het tekort tenminste 25 miljoen euro bedraagt.
Echter met die door de heer Rijke genoemde 25 miljoen zou nog altijd niet het exacte bedrag van het tekort bekend zijn. Want de heer Rijke liet namelijk ook nog weten:
“Dan zijn er ook nog een aantal rekeningen te vereffenen die nog opgenomen moeten worden. Er is onder andere nog een rekening van ROG+ en er is een winstwaarschuwing voor 7 ton voor de armoede regeling. Dan zijn er ook nog zaken die gerepareerd moeten worden (weerstandsratio). Nog los van eventuele afrekening van corona. Daar hebben we ook nog geen voorziening voor.”
Het AOV heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom dwingt u het AOV tot het stellen van artikel 34 vragen in plaats van gewoon de gemeenteraad en de Vlaardingers actief en net zo vaak als nodig is, te informeren over het om te buigen cq te bezuinigen totaalbedrag conform uw actieve informatieplicht?
Antwoord
Wij hebben in de kadernota, die uw raad op 9 juli jl. heeft vastgesteld, duidelijk aangegeven welk bedrag structureel bezuinigd moet worden. Daarmee voldoen wij in onze overtuiging aan onze actieve informatieplicht.
Toelichting AOV:
De reden dat het AOV vragen stelt is niet omdat het college zich niet houdt aan hun actieve informatieplicht, maar slechts een formele wijze om hen te vragen op een open, eerlijke, duidelijke en transparante wijze de raad en met name de inwoners van Vlaardingen te informeren over met name het actuele begrotingstekort.

2. Waarom kiest u er voor om “bedragen rond te laten zingen”? Moet het AOV dus concluderen dat u geen grip heeft op de financiële situatie? Of laat u bewust deze vage informatie voortduren, zodat raadsleden en Vlaardingers in de waan worden gelaten, dat het allemaal wel meevalt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Wij herkennen ons niet in uw bewering dat wij bedragen rond zouden Iaten zingen, bewust vage informatie zouden Iaten voortduren of dat wij raadsleden en Vlaardingers in de waan zouden laten dat het allemaal wel meevalt. In tegendeel zelfs. Wij hebben uw raad dit jaar meerdere malen geïnformeerd over de situatie met betrekking tot onze financiën. We hebben daar een consistente lijn in aangehouden. Op 4 maart heeft u het herstelplan ontvangen en op 16 april een aanvullend raadsmemo (registratienummer 1777299) waarin wij de ernst van de financiële situatie uitvoerig hebben toegelicht.
Op 4 juni heeft u enkele financiële stukken van ons ontvangen, waaronder de kadernota 2020 en de U VGR 2020. Bij deze stukken zat een begeleidend schrijven (raadsmemo 1790834) waarin de volgende tabel is opgenomen:
knip knip knip
In deze tabel kunt u in één oogopslag zien welke begrotingstekorten wij verwachten in de jaren 2020 tot en met 2023. In de kadernota 2020 en de 1e voortgangsrapportage 2020 vindt u exact dezelfde bedragen.
Toelichting AOV: Het college herkent zich niet in het feit dat zij bedragen laat rondzingen. Dat is wel heel vreemd.
Het AOV heeft echt al meerdere keren in het openbaar gevraagd om een getal te noemen wat het begrotingstekort van Vlaardingen aangeeft. Dat weigert het college meerdere malen.
Van een wethouder van financien mag men toch verwachten dat hij in control is en precies weet hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld er uit gaat. Het college heeft tot op heden geen antwoord gegeven op de gesloten vragen van het AOV. Het college komt wederom met een technische beantwoording en opsomming van technische financiële stukken. Lees het zelf maar…

3. Klopt de rekensom van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Rijke, waarbij hij uitkomt op “zeg maar 25 miljoen euro”? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Wij hebben gesproken met de heer Rijke. De heer Rijke doelt op de opgetelde begrotingstekorten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Zoals u in de kadernota (en in bovenstaande tabel) kunt lezen bedragen de tekorten over deze drie jaren samen € 24,1 miljoen. Door deze tekorten teren we de komende drie jaar € 24,1 miljoen in op onze algemene reserve. In 2023 verwachten wij, zoals u in bovenstaande tabel kunt aflezen, weer een overschot op de begroting van € 2,2 miljoen, waardoor we de algemene reserve weer aan kunnen gaan vullen.
Toelichting AOV:
Het AOV is echt niet geïnteresseerd of het college met de heer Rijke gesprekken heeft gehad. De vraag is slechts of de rekensom klopt en is het bedrag zeg maar…30 mln.
(Opmerkelijk zou dit wel zijn, omdat het college het eerder het genoemde bedrag van het AOV van 30 miljoen als totaal niet aan de orde beschouwde.)

4. Zijn de meldingen van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Rijke over nog een aantal te vereffenen rekeningen, winstwaarschuwing armoede regeling, zaken die gerepareerd moeten worden en uitgaven Corona conform de waarheid?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
In september bieden wij uw raad een rapportage over de financiële effecten van de coronacrisis aan.
Toelichting AOV:
AOV krijgt gewoon geen antwoord op de vragen. 
Het AOV hoort via de radio van een coalitiepartner informatie over zaken die niet gedeeld zijn met de raad en met de inwoners van Vlaardingen. Dat op zich is al een debat waard. Het is dan toch logisch dat het AOV het college hierover vragen stelt om hen de kans te geven een en ander recht te trekken. Het college heeft namelijk zelf aangegeven voortaan alles te delen met de hele gemeenteraad en geen achterkamertjes politiek te bedrijven. Kennelijk is dat niet zo blijkens de uitlating van uw coalitie op de radio. En nu verwijst u naar de toekomst en alleen naar Corona. Tja…?

5. Is de conclusie dan juist dat coalitiepartner VVD wel wordt geïnformeerd, maar het AOV (als slechts een oppositiepartij) niet? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Middels voornoemde financiële stukken en raadsmemo’s hebben wij alle fracties telkens gelijktijdig geïnformeerd.
Toelichting AOV:
Geen antwoord op de vraag en het antwoord op zich is discutabel. 
Het AOV stelt toch duidelijke concrete gesloten vragen gebaseerd op feiten.

6. Komt het “rondzingende” totaalbedrag van 30 miljoen euro, dat de wethouder als “niet aan de orde” bestempelde, dan eigenlijk toch wel best in de buurt van de waarheid?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.
Toelichting AOV:
Antwoord 2 geeft geen concreet antwoord. Antwoord 3 is twijfelachtig. Is het nu een bevestiging hoe de VVD denkt of is het ook het antwoord van de wethouder?

7. Wordt de uitspraak van onze burgemeester Eenhoorn: dat Vlaardingen op het randje van faillissement staat onderschreven door het gehele College?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De uitspraak van de heer Eenhoorn is “bij wij van spreken”. Een gemeente kan niet failliet gaan. De heer Eenhoorn heeft hiermee duidelijk willen maken dat onze financiële situatie verre van comfortabel is, zoals ook uit het herstelplan en de kadernota blijkt. Uiteraard spreekt de heer Eenhoorn namens het gehele college.
Toelichting AOV:
Op de een of andere manier denkt het college heel minnetjes over het AOV. Woordspelletjes…
Onze burgemeester Eenhoorn is nu voor de 2e keer in Vlaardingen de waarheid aan het vertellen over hoe slecht het gaat met de financien.
De 1e keer, al jaren geleden gaf deze burgemeester in tegenstelling tot de wethouder van financien aan dat er sprake was van een miljoenenverlies.
Nu de 2e keer interim burgemeester in Vlaardingen en wederom geeft burgemeester Eenhoorn middels de zin “op randje van faillissement” aan dat het bijzonder slecht gesteld staat met de financien in Vlaardingen.
Dat in tegenstelling tot de wethouders die nog steeds super positief verkondigen dat zij echt niet gaan bezuinigen en dat alles onder controle is en het herstelplan alle problemen oplost. Onze vraag was slechts of de wethouders in dezelfde werkelijkheid leven als de burgemeester en het AOV. Te moeilijk kennelijk…

8. Is het college van B&W bereidt om vanaf nu (per direct dus) de hele gemeenteraad te informeren over nieuwe lijken die uit de kast komen?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het college informeert de raad zo snel mogelijk als daar reden toe is.
Uit de jaarstukken van 2019 blijkt dat het college de raad niet onverwijld heeft geïnformeerd over financiële mee- en tegenvallers terwijl zij dat krachtens regels wel verplicht zijn. Antwoord op de vraag of er nog meer lijken in kast zijn heeft college niet ontkent. College gaf aan dat de gemeenteraad garantie had tot de deur. Het AOV wenst gezien deze uitlatingen zekerheid. College vindt echter dat zij er zelf over gaat of zij de raad dan snel informeert. Griezelig antwoord. 

9. Wat is volgens u het totale tekort waarvoor ombuigingen/bezuinigingen/ belastingverhogingen ter compensatie moet worden gevonden?
Gaarne de exacte stand van zaken op de dag van beantwoording van deze artikel 34 vragen.
Antwoord
In de kadernota is aangegeven dat wij bovenop de uitvoering van het herstelplan een aanvullende structurele ombuiging van € 3,5 miljoen per jaar noodzakelijk vinden. Uw raad heeft met het vaststellen van de kadernota ingestemd met deze aanvullende ombuigingstaakstelling. Eind september ontvangt uw raad de ombuigingsvoorstellen om invulling aan deze extra ombuigingstaakstelling te geven.
In het vastgestelde herstelplan zijn al de volgende investeringen en ombuigingen opgenomen: knip knip knip
Toelichting AOV
Gaap. Wederom een uitgebreid technisch antwoord terwijl het AOV slechts om een totaal tekort vraagt. Een euroteken met een paar cijfertjes. €……..,- (vul in bij de puntjes) meer niet.
Het AOV stelt geen technische vragen en verwachten dan ook geen technische antwoorden. Hoe moeilijk kan het zijn.

10. Wanneer precies wordt de begrotingsscan vanuit de Provincie verwacht? Of is hij er al?
Antwoord
Wij verwachten de begrotingsscan in het najaar. Zie hierover ook het raadsmemo d.d. 11-8-2020 (registratienummer: 1805688).
Toelichting AOV
Het raadsmemo is afgelopen dinsdag besloten in het collegeoverleg maar pas vrijdag om 17.15 uur aan de gemeenteraad gestuurd, waarin dus ook wordt besloten dat de begrotingsscan wordt uitgesteld. Waarom informeert het college de raad pas zo laat over genomen besluiten? Waar is de Provincie in deze?

11. Kan het AOV er op rekenen dat deze begrotingsscan per direct, zonder ook maar enige vertraging, wordt toegezonden aan de gemeenteraad?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zodra wij de definitieve begrotingsscan ontvangen zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk aan uw raad ter beschikking stellen.
Toelichting AOV:
Begrotingsscan komt er dus voorlopig helemaal niet. Helaas heeft het AOV dat al voorspeld. 
College heeft op dinsdag 11 augustus 2020 besloten dat zij de gemeenteraad informeert dat de begrotingsscan wordt uitgesteld.
Dat is apart want de begrotingsscan is voor de gemeenteraad en is op initiatief van de Provincie. Er zal dus wel een brief moeten zijn van de Provincie met hun bevindingen dat de begrotingsscan wordt uitgesteld. En die brief zou de gemeenteraad dan gelijk moeten ontvangen.

‘EINDE ZOMERRECES: VLAARDINGEN OP RAND FAILLISSEMENT’

Reacties zijn gesloten.