Vlaardingen stevent af op art. 12 gemeente?

Met steun van ONS-Vlaardingen is gisteravond met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen door de voltallige coalitie ingestemd met het Herstelplan.

Een plan

  • dat het veronderstelde structurele tekort van 18 miljoen euro (of is het inmiddels al weer meer) moet ombuigen naar een structureel sluitende begroting 2023;
  • dat is opgesteld vóór de corona-uitbraak en dus géén rekening houdt met de negatieve financiele gevolgen voor onze gemeente vanwege die uitbraak;
  • waarvan bekend is dat de toezichthouder, de Provincie, diverse onderdelen als onvoldoende kwalificeert en het plan als geheel zo wie zo onvoldoende acht en dus aandringt op o.a. inbreng van bezuinigingen op alle andere beleidsterreinen;
  • dat het gevolg is van een begin september 2019 geconstateerd structureel tekort (van toen 5 miljoen) en pas na 8 maanden ter bespreking voorligt;
  • dat vanwege de corona-uitbraak nu besproken en behandeld dient te worden met zeer beperkte vergadermogelijkheden; zoals het wegstrepen van debat/ interrupties en toekennen van slechts 3 minuten spreektijd per fractie;
  • dat voor de Vlaardingers en ondernemers vanwege het ontbreken van een debat, volstrekt onduidelijk is wat of uitvoering van het plan financieel en maatschappelijk gaat betekenen;
  • waarop geen amendementen of moties mochten worden ingediend omdat de Provincie vanwege wettelijke termijnen dan geen goedkeuring zou kunnen geven aan het herstelplan omdat de amendementen en moties vanwege tijdgebrek niet beoordeeld kunnen worden.
  • dat vanwege alle beperkende vergadermogelijkheden ondemocratisch is vastgesteld. Een politieke doodzonde.

Bij aanvang van het agendapunt kreeg de wethouder Financien, Sebastiaan Nieuwland als eerste het woord en door hem werd nadrukkelijk aangedrongen in te stemmen met het voorliggende herstelplan. Een vreemde start van de behandeling. Is ook nog niet eerder vertoond. Een portefeuillehouder wordt namelijk uitgenodigd eventuele vragen te beantwoorden NA de 1e termijn van de gemeenteraad.
Deze keer werd de gemeenteraad als eerste het woord te kunnen voeren gepasseerd en werden de rollen omgedraaid.

Het AOV heeft aangedrongen op intrekken van het herstelplan. En het College dringend verzocht terug te keren naar de tekentafel voor het opstellen van een wel realistisch uitvoerbaar herstelplan dat wel het huidige structurele tekort oplost zoals dit college ook meerdere malen heeft beloofd.

Het AOV had daarbij nog een advies:

  • Houdt u als college bij het opstellen van dat wèl realistisch herstelplan rekening met de financiele gevolgen die de Coronacrisis veroorzaakt. En hou bij het inschatten van dat bedrag gerust rekening met een pikzwart scenario.

Uiterlijk 15 mei a.s. besluit de Provincie over het ingediende herstelplan.

Waarbij de vraag is of de Provincie instemt met het herstelplan en het Preventief Toezicht intrekt, of dat ook de Provincie het College terugstuurt naar de tekentafel met de opdracht de laatste wettelijke kans te benutten door voor november 2020 een wel realistische uitvoerbare structureel sluitende meerjarenbegroting in te dienen.

Zo niet…dan rolt Vlaardingen de art.12 status in en komt zij onder curatele te staan.

En dat betekent weer dat Vlaardingen vele jaren de broekriem zeer strak zal moeten aantrekken, elk besluit moet voorleggen aan de Provincie en de eigen regie daarmede uit handen heeft gegeven.

Wordt vervolgd.

Nol Kloosterman, fractievoorzitter AOV

Bijdrage AOV :


Het AOV is uitermate teleurgesteld over de gang van zaken rond het Herstelplan.
September vorig jaar kwam het bericht dat er een structureel tekort was geconstateerd van 5 miljoen. Kort daarna weer opgehoogd naar 8 miljoen om zeker te zijn dat alle tekorten zouden zijn meegenomen.
Maar iedere maand werd het bedrag hoger en hoger en hoger.
De cijfers van de jaarrekening 2019 zijn nog niet bekend maar het AOV is er van overtuigd dat het huidige bekende bedrag van “18 miljoen structureel tekort” nog steeds veel te mooi wordt voorgesteld.
En als het om de oorzaak gaat wordt zwart op wit verwezen naar de vorige College’s. Niet netjes . . .Ze noemen dat ook wel jij-bakken.
Je neemt als wethouder immers de portefeuille over en vanaf dat moment is het jouw verantwoordelijkheid. Met alle voordelen:de plussen en alle nadelen: de minnen. 

Voorzitter,
Het zijn overigens niet alleen de vorige College’s die het structurele tekort hebben veroorzaakt. Ook het huidige College is mede schuldig, Immers in de raadsmemo van 14 april geeft de huidige wethouder van financien aan wat we moeten doen.
O.a. Heroverwegen van beleid dat een aanslag doet op onze reservepositie en
geen uitgaven doen die niet begroot zijn, ook niet even tussendoor ( incidenteel) ten laste van reserves.
Aan die werkwijze voorzitter, heeft het huidige College zich zelf de afgelopen 10 maanden ook schuldig gemaakt. (o.a. museum 2x 75.000 euro)

Voorzitter,
De vage oplossingen in het herstelplan zijn dus feitelijk onvoldoende om het structurele tekort van 18 miljoen op te lossen. De wethouder laat bovendien weten dat diverse onderdelen uit het herstelplan niet zijn geaccordeerd door de provincie.
De wethouder geeft in het genoemde raadsmemo ook nog eens aan dat er gezocht moet worden naar nog meer ombuigingsmogelijkheden, maar nu ook op de andere beleidsterreinen dan genoemd in het herstelplan.

Voorzitter,
Het College moet echt terug naar de tekentafel.
En met een herstelplan komen dat wel het huidige structurele tekort oplost zoals dit college ook meerdere malen heeft beloofd.
En voorzitter,
Als voor de hand liggend advies geeft het AOV mee dat bij het opstellen van dat wel goede herstelplan ook rekening gehouden moet worden met de financiele gevolgen van de Coronacrisis. Omliggende gemeenten die al rekening houden met financiele risico’s van 2 tot 8 miljoen.
Het AOV is dan pas bereid een serieus debat te voeren over een herstelplan met als doel Vlaardingen op termijn weer gezond financieel te krijgen.
Behalve dat nu de vergadertechniek vanwege de beperkende corona-maatregelen een democratisch debat op dit moment onmogelijk maakt, is ook het te bespreken herstelplan van zodanig slechte kwaliteit dat een serieuze behandeling volgens het AOV gewoonweg onmogelijk is.
Het AOV verzoekt het College terug te gaan naar de tekentafel met de opdracht een realistisch herstelplan op te stellen mèt keuzemogelijkheden, inclusief een concept-meerjarenbegroting waarvoor ruim de tijd moet worden gereserveerd om het te kunnen bespreken.
En dan natuurlijk wel graag met een wethouder financien die zich verbindt aan een langdurig verblijf in Vlaardingen om het financieel herstel aan de hand van het geactualiseerde herstelplan in Vlaardingen persoonlijk te begeleiden.
Wij zien e.e.a. uiterlijk 1 september a.s. met belangstelling tegemoet.
Het AOV zal tegen het voorliggende onvolledige en niet realistische herstelplan stemmen.

Reacties zijn gesloten.