AOV vraagt interpellatiedebat aan over ARGOS mobiel

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft een verzoek tot interpellatiedebat met de betrokken wethouder ingediend voor de openbare raadsvergadering op donderdag 5 maart 2020.

Verzoek tot interpellatie (conform art 38 RVO)

Vlaardingen, 3 maart 2020

Inleiding

Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) vraagt een interpellatiedebat aan over de ARGOS MOBIEL, omdat het aan de Vlaardingers noch vanuit de volksvertegenwoordigende rol, noch vanuit de rol van raadsleden is uit te leggen waarom ARGOS MOBIEL stopt. Veel onduidelijkheid en onbegrip onder de Vlaardingers is mede ontstaan, doordat het college zich in de media verschuild achter uitspraken van de Provincie, die het onlangs aangenomen raadsvoorstel voor subsidie ARGOS MOBIEL niet goedkeurt. Het AOV vindt het te kort door de bocht om de Provincie de schuld te geven. Ook om de raad hiervoor verantwoordelijk te houden, omdat in de kleine lettertjes staat dat alles afhankelijk is van goedkeuring van de Provincie vanwege het onder financieel toezicht staan van de gemeente Vlaardingen, gaat het AOV te ver. Zeker  gezien de vele beraadslagingen die de gemeenteraad alleen al de afgelopen 2 jaar heeft gehouden over ARGOS MOBIEL en waarbij het college steeds weer beloofde om ARGOS MOBIEL op een structurele manier te verankeren in de ondersteuning van Vlaardingers die dit nodig hebben. Het uitblijven van informatie en voorstellen hiervoor vanuit het college heeft het AOV wederom teleurgesteld in het brede in het college gestelde vertrouwen.

Ook sinds het onlangs informeren van de fractievoorzitters (niet allen) over een mogelijk negatief advies van de Provincie over het raadsvoorstel van ARGOS MOBIEL en ook de BINNENSTAD heeft de raad tot op heden nog geen formele afwijzing gezien, noch heeft u de raad geïnformeerd over wat het college gaat doen met ARGOS MOBIEL en het AOV wenst met dit interpellatiedebat dus duidelijkheid en uitleg over de gang van zaken. Daarbij is minimaal een volledige beantwoording op door het AOV voor dit debat gestelde vragen van belang, zodat niet opnieuw een recht van de gemeenteraad wordt genegeerd zoals eerder gebeurd is met het door het college niet beantwoorden van gezamenlijke artikel 34 RvO vragen over schenden van vertrouwen.

 • Eind 2018 heeft het college toegezegd in 2019 te werken aan het structureel ondersteunen c.q. mogelijk maken van ARGOS MOBIEL. Het AOV heeft vertrouwen gesteld in de inzet van het college en het raadsvoorstel afgewacht.
 1. Wat heeft het college precies gedaan om te zorgen dat ARGOS MOBIEL structureel kan blijven functioneren voor de Vlaardingers?
 • Eind januari 2020 komt het college met een voorstel om voor ARGOS MOBIEL incidenteel 50.000 euro subsidie toe te kennen naar de raad, die daar 2 dagen voordat de subsidieperiode afliep over kon besluiten.Opnieuw geeft een brede meerderheid van de gemeenteraad aan ARGOS MOBIEL te willen behouden voor de Vlaardingers. Tijdens deze raadsvergadering op 30 januari 2020 benadrukt de wethouder goede argumenten te hebben om de Provincie te overtuigen dat dit een tijdelijke oplossing is. ARGOS MOBIEL is immers beter en goedkoper dan de Regiotaxi. Met de toezegging vanuit het college dat het allemaal dus wel goed gaat komen, stelt het AOV samen met veel andere raadsfracties vertrouwen in de wethouder en bemoeit het AOV zich niet met de uitvoering.
 1. Waarom heeft de wethouder de gemeenteraad niet nadrukkelijker gewaarschuwd dat de Provincie gewoon de regels uitvoert die gelden bij het onder toezicht staan van de gemeente Vlaardingen?
 2. Waarom zijn er geen andere scenario’s aangeboden, rekening houdende met een te verwachten afwijzing door de Provincie?
 3. Waarom heeft u de gemeenteraad niet in positie gezet?

Oktober 2019 werd een collegebesluit genomen geen vervolg te geven aan de pilot vrij reizen, met de opmerking dat het laaghangend fruit als eerste geplukt wordt met bezuinigingen voor de deur. Omdat zo’n besluit door de gemeenteraad genomen dient te worden was ook toen de handelswijze van het college aanleiding voor het AOV om een interpellatiedebat aan te vragen. De wethouder gaf in de beantwoording aan dat de deelnemers van de pilot een brief was toegestuurd dat de pilot zou eindigen en dat zij wel gebruik konden maken van ARGOS MOBIEL. Echter heeft het college ARGOS MOBIEL niet zoals gevraagd door de raad een structurele basis gegeven en ook de subsidie is verkeken.

 1. Vindthet college net als het AOV dat dit onbetrouwbaar overkomt, zelfs neigt naar onbehoorlijk bestuur?
 2. Of vindt u dat de gemeenteraad hier steken heeft laten vallen. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Pas eind januari 2020 komt het college met een raadsvoorstel met een incidentele oplossing, terwijl u had kunnen weten dat de provincie geen uitzonderingen maakt. Daarmee houdt het college de raad en de bevolking een worst voor.
 1. Zijn raadsvoorstellen die u de raad aanbiedt waarbij in de kleine letters staat (Onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie) niet gewoon bezuinigingen waar u de Provincie de beslissing laat nemen. Zo nee, waarom niet, want het is toch ook een taak van het college om de raad in positie te zetten en te waarschuwen als iets niet goed gaat?
 • Toen het college besloot om de pilot vrij reizen te beëindigen was duidelijk dat het door de raad beschikbaar gestelde budget van 350.000 euro niet volledig nodig was voor uitvoering van de pilot.
 1. Waarom heeft het college toen het binnen de reserve WMO overgebleven budget (circa 100.000 euro) niet gelijk gereserveerd en verwerkt in een raadsvoorstel voor behoud van Argos Mobiel in 2020?
 2. Waarom heeft het college in het geheel de raad niet geïnformeerd over het overgebleven budget?
 • Ook de berichtgevingen in de media vanuit de gemeente Vlaardingen leiden tot vragen bij het AOV.
 1. Waarom communiceert het college naar de inwoners dat de Provincie een pakket aan maatregelen gaat nemen die u niet kent, terwijl de Provincie slechts toezicht houdt op de regels die gelden bij onder toezichtstelling. (de Vlaardinger).
 2. Is het college het met het AOV eens dat deze communicatie niet het vertrouwen geeft in open en eerlijk zijn?

Algemeen Ouderen Verbond,

Fractie
Nol Kloosterman
Desiree de Jong

Reacties zijn gesloten.