Het college besluit onze vragen niet te beantwoorden.

 

Uw AOV maakte zich met name druk over wat op 6 januari 2020 in de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardinge duidelijk is afgesproken:
in het openbaar en op voordracht van burgemeester unaniem afgesproken om in onderling vertrouwen, open en transparant, zonder achterkamertjespolitiek verder de stad te gaan besturen als gemeenteraad en college van B&W.

Omdat deze afspraken binnen een week weer werden geschonden heeft het AOV samen met de andere oppositiepartijen vragen gesteld aan het college van B&W hoe dit nu zit. En vage vragen geven vage antwoorden. Dus gerichte vragen die het gevolg waren van acties van het college van B&W.

Hieronder treft u de reactie (helaas geen antwoorden) van het college van B&W aan op de vragen van de oppositiepartijen van Vlaardingen.

Origineel: onderling vertrouwen en samenwerking


Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 21 januari 2020 stellen de fractievoorzitters van AOV, SBV. BW, PvdA. ONS-Vld, fractie Akca, Fractie Boers en CU/SGP aan ons 24 vragen over onderling vertrouwen en samenwerking. Wij bedanken u voor deze vragen. U stelt ons in de gelegenheid om nadere uitleg te geven.

De vragen hebben ons verwonderd. Vooral omdat wij op 14 januari jl. aan de bijeenkomst met de gemeenteraadsleden over de financiële situatie een heel goed gevoel hebben overgehouden. Dit gevoel is ontstaan op basis van de vragen en reacties uit met name de oppositíefracties. Bij ons ontstond die avond het gevoel er inderdaad samen voor te staan en naar oplossingen te willen zoeken.

Gelet op de aard van uw 24 vragen beantwoorden wij deze in zijn algemeenheid en niet stuk voor stuk en heel specifiek. Mocht u na lezing van onderstaand antwoord alsnog behoefte hebben aan meer specifieke antwoorden. dan stellen wij die alsnog op.

Wij zijn een college dat steunt op zes partijen uit uw raad. Een van die partijen levert geen wethouder. Een coalitie. zeker in deze opzet, kan alleen in stand blijven als deze regelmatig en in bijzondere situaties intensief overleg pleegt. Dit is normaal in bestuurlijk Nederland en wij gaan ervan uit dat u dit kunt respecteren.

Het college bestuurt deze gemeente op basis van de kaders die de gemeenteraad geeft. met de budgetten die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar stelt. Daarmee geeft het college uitvoering aan beleid en bereidt zij overleg en besluitvorming van uw raad voor. Ook dit is gebruikelijk in de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen. Het is dan nomaal dat wíj opdrachten geven aan adviseurs voor de ondersteuning van ons werk. Dit past binnen onze bevoegdheden.
De besluiten die wij in deze nemen worden wekelijks met u gedeeld via de besluitenlijsten die u van ons ontvangt. Dat wij een advies over onze begrotingsopzet hebben gevraagd heeft u in de besluitenlijsten kunnen lezen (openbare besluitenlijst 5 november 2019; punt 6).

Voor de opgave om een sluitende meerjarenbegroting te creëren hebben wij een aanpak gekozen om met de gehele raad te zoeken naar ombuigingsrichtingen. Wij kiezen ervoor om daarbij inhoudelijk het voortouw te nemen en u onze denkrichtingen voor te leggen. Wij maken in deze gebruik van de expertise van de organisatie en in de bestuurlijke verhoudingen is het onze taak om discussies met u voor te bereiden.
Daarbij is het gelet op de coalitievorm nodig dat wij onze inzet op hoofdlijnen delen met de fractievoorzitters van de ons steunende partijen.

Dit neemt niet weg, dat wij en onze coalitiepartners, een open proces met de gehele raad voorstaan. Wij willen dat proces ook graag met u voortzetten en nodigen u daar graag toe uit.
In de regiegroep is afgesproken dat de sessies met de gemeenteraad besloten zijn en dat daarvan per avond een openbaar verslag wordt gemaakt. Dit verslag wordt voor publicatie gedeeld met de regiegroep. Ook deze werkwijze zetten wij graag voort om een zo optimaal en toch transparant proces te doorlopen.

Voor de aanpak van de ombuigingen hebben wij gekozen voor vier speerpunten en het overkoepelde thema Leefbaarheid. Op 14 januari 2020 hebben wij deze keuze aan alle aanwezige raadsleden toegelicht.
Wij hebben deze keuze gemaakt om een uitkomst te realiseren waarbij de leefbaarheid in de stad een impuls krijgt en de inwoners adequater geholpen worden. Vanavond is er een sessie, waar alle raadsleden en steunraadsleden welkom zijn. waar wij onze voorgenomen uitwerking delen. Heel uitdrukkelijk geven wij nu aan, dat wij openstaan voor alternatieve inzichten en aanvullende suggesties.
Daarbij is het logisch dat wij allen kijken naar de uitkomsten van de gehouden enquête van de inwoners.
Nogmaals, wij staan een open en transparant proces voor. Als zaken daarin onduidelijk zijn, zijn alle collegeleden bereid uitleg en verduidelijking te geven. Wij doen dit graag in een persoonlijk overleg.
Het valt ons op dat oordelen onze relatie belemmeren en achterdocht bevorderen. Met dit antwoord willen wij u allen uitnodigen vragen te stellen voor u een oordeel geeft. Wij zullen dat ook doen.
Daarnaast hechten wij eraan dat wij allen in onze rol blijven en die respecteren.
Wij respecteren uw controlerende rol en vragen u onze bestuurlijke en beleidsvoorbereidende rol te respecteren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.