Terugblik op het “SPOED”debat plotseling vertrek van burgemeester Jetten

 1. Tijdlijn vanaf 5 december 2019
 2. Vragen CU/SGP en beantwoording door wethouders.
 3. Wat is het onderwerp van het aangevraagde spoeddebat?
 4. Welke vragen leven bij het AOV rondom het plotselinge vertrek?
 5. Verloop “spoeddebat” op 6 januari 2020.
 6. Motie van wantrouwen.
 7. Conclusie van het AOV.

 1. Tijdlijn vanaf 5 december 2019.
 • 4/5 december 2019 worden de fractievoorzitters voor een spoedoverleg naar het stadhuis geroepen.
 • Burgemeester Jetten informeert de fractievoorzitters (niet iedereen was aanwezig/het AOV wel) dat zij per direct haar functie neerlegt.
 • De motivatie stond later ook in het verschenen van gemeente Vlaardingen persbericht. Klik hier -> link1
 • De CU/SGP partij stelt per omgaande op 7 december 2019 vragen aan de wethouders over het plotselinge vertrek. De beantwoording van de vragen worden pas op 10 december 2019 openbaar gemaakt.
 • De gepubliceerde antwoorden dagen Burgemeester Jetten uit om in de media (AD) te reageren. Uit de reactie valt op te maken dat de beantwoording op onderdelen volgens mevrouw Jetten niet correct is.
 • Wel is duidelijk dat de coalitiepartners voorafgaand aan het vertrekbesluit van Jetten zijn geïnformeerd maar de oppositie niet en ook de vertrouwenscommissie niet.
 • De tegenstrijdige berichten rondom het vertrek van Jetten EN het feit dat de oppositie NIET is geïnformeerd ivm kans op “lekken” is voor 7 raadsleden aanleiding een spoeddebat aan te vragen op 11 december 2019.
 • De agendering van het spoeddebat wordt geplaatst als agendapunt van de reguliere Raadsvergadering van 19 december 2019. In de agenda is slechts 1 uur vrijgemaakt. 
 • Bij meerderheid van stemmen wordt op 19 december 2019 besloten het spoeddebat uit te stellen tot 6 januari 2020.
 • Het indienen van een motie van wantrouwen tijdens Raad van 19 december 2019 wordt afgewezen door de voorzitter van de Raad.
 • Blijft niet anders over dan te schikken in 6 januari 2020 extra Raadsvergadering “spoeddebat” vertrek Jetten.

 1. Vragen CU/SGP en beantwoording door wethouders.

De vragen en beantwoording van deze vragen. klik hier->vertrek van de burgemeester


3. Wat is het onderwerp van het aangevraagde spoeddebat?

Het “spoeddebat” kent 2 onderwerpen:
A. Waarom is burgemeester Jetten vertrokken?
B. Hoe is de gang van zaken geweest / welke procedures zijn gehanteerd rondom het plotselinge vertrek van burgemeester Jetten.

A: Het waarom wordt tijdens het “spoeddebat” door de woordvoerder van de wethouders, Bikkers, op dezelfde wijze verwoord als in hun beantwoording aan CU/SGP : op deze manier kunnen wij (wethouders en burgemeester) niet verder”.
Uit het persbericht van burgemeester Jetten blijkt dat het zou gaan om een gewenste wijziging van bestuursstijl in verband met het huidige politieke klimaat en burgemeester Jetten die bestuursstijl niet zou passen.

B: De gevolgde procedure komt vanuit oppositiezijde ruim aan bod. Diverse oppositie-partijen voeren het woord. De wethouders werken met 1 woordvoerder : wethouder Bikkers. De coalitiepartijen werken ook met maar 1 woordvoerder : de fractievoorzitter GroenLinks Van Kalken. Zie verder bij punt 5


4: Welke vragen leven bij het AOV rondom het plotselinge vertrek?
De vragen bij spoeddebat van AOV. klik hier ->De vragen van het AOV


5: Verloop “spoeddebat” op 6 januari 2020.
Het spoeddebat kenmerkt zich als een goed voorbereide exercitie door wethouders en coalitiepartijen. Hoewel diverse vragen zijn gesteld aan de individuele wethouders en coalitie-fractievoorzitters zijn er van die kant maar 2 sprekers.
Wethouder Bikkers en fractievoorzitter GroenLinks Van Kalken.
Laatstgenoemde niet eerder dan pas in 2etermijn.
Slechts summier antwoorden gevend namens de coalitiepartijen. Een eigen inbreng is niet aan de orde. De beantwoording van de vragen van de CU/SGP waren voor alle coalitiepartijen meer dan duidelijk.
Conclusie:
De coalitiepartijen ondersteunen het niet informeren van de oppositie.

De grootste pijn bij de oppositie en ook het AOV zit hem uiteraard in het feit dat zij niet zijn geïnformeerd over samenwerkingsproblemen tussen burgemeester Jetten en de wethouders. De basis van onderling vertrouwen is hierdoor totaal weg geslagen!
Het betreft toch wel een bloedserieuze kwestie die zoals voorgeschreven thuishoort in de vertrouwenscommissie om besproken te worden.
(Een commissie waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn en de inhoud ervan is vertrouwelijk. Zodanig vertrouwelijk zelfs dat lekken van informatie hieruit zelfs kan leiden tot gevangenisstraf. De wethouders maken geen onderdeel uit van de vertrouwenscommissie).

Bespreking van veronderstelde samenwerkingsproblemen met alleen de coalitiepartijen is gewoon aan te duiden als een motie van wantrouwen richting de oppositiepartijen.
Niet of half informeren (van een deel) van de gemeenteraad is een politieke doodzonde.

Ondanks meerdere pogingen tijdens het “spoeddebat” door de oppositie, komt er niet meer dan een summier excuus dat de wethouders misschien NA het vertrek van burgemeester Jetten te lang radiostilte hebben gehouden.
Daarmee bevestigen de wethouders zonder meer dat het niet vooraf informeren van de oppositie nog steeds als juist wordt beoordeeld.
Ondanks aandringen in 2termijn blijven vele vragen vanuit de oppositie onbeantwoord.
Maar het is volstrekt helder dat de oppositie zich nog steeds gepiepeld voelt en zeer ontevreden is over de halfbakken antwoorden en het totaal negeren van vragen door woordvoerder Bikkers en fractievoorzitter van GroenLinks Van Kalken.

Na een 2 uur durend “debat” komt de voorzitter heel snel tot een afronding.
Hij spreekt de wens uit dat er nu een streep gezet kan worden en dat in gezamenlijkheid verder wordt gewerkt.
Maar op dat moment laat de CU/SGP weten zich niet te kunnen vinden in de afsluitende woorden van de voorzitter, want zij trekken een hele anders conclusie dan die van de voorzitter en kondigen een motie van wantrouwen aan.

De voorzitter is onaangenaam verrast en geeft aan dat het indienen van een motie na de 2termijn ongebruikelijk is, maar geeft de CU/SGP toch 5 minuten de gelegenheid de motie in te dienen bij de griffie ter verspreiding.


6: Motie van wantrouwen.
klik hier -> motie_van_wantrouwen_6_januari_2020


7: Conclusie van het AOV.
Het AOV heeft ingestemd met de motie van wantrouwen.
Dat kan ook niet anders want als raadslid heb je verantwoordelijkheid om als volksvertegenwoordiger op te treden en als dan alle wethouders met uitzondering van Bikkers op hun stoel blijven zitten en gewoon niet alle vragen beantwoorden alleen die hun uitkomen dan is het snel klaar.
Zelfs de meest legitieme vragen aan de wethouders werden magertjes beantwoord.
En de beantwoording zelf straalde een vorm van arrogantie uit. Dat brengt het onderlinge vertrouwen in de gemeenteraad en wethouders enorme schade toe.
Het niet volledig informeren van de gehele gemeenteraad is voor het AOV een politieke doodzonde.
En een dubbele politieke doodzonde als een duidelijk uitgesproken gemotiveerd excuus uitblijft.
Vertrouwen komt nu eenmaal te voet en gaat te paard.
En tenslotte wanneer de vergadering eindigt met een stemming over de motie van wantrouwen hebben sommige raadsleden die de hele vergadering hun mond hebben gehouden ineens wel het lef om nog verbaal een paar messen in de rug van de indieners te gooien. Op de man spelen is in de politiek ontoelaatbaar eigenlijk.

Een bijzonder einde van een speciale raadsvergadering waarbij vooral het arrogante machtsvertoning overbleef.
Dit was zeker niet de beantwoording en uitkomst van het debat waar het AOV op had gerekend. Want een normaal debat en gewoon antwoord geven op vragen is toch niet teveel gevraagd.
Het AOV zal desondanks constructief blijven bijdragen aan het hoogste bestuur van de gemeente Vlaardingen.

Algemeen Ouderen Verbond
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.