Programma


HET AOV VOOR U…

“De jeugd heeft de toekomst” en daarin moet je investeren. Maar “toekomst” betekent ook ouder worden en ouderen mogen niet  langer onevenredig “het kind van de rekening” zijn! Het AOV vindt dat ieder mens in elke levensfase recht heeft op kwaliteit!
Met dat uitgangspunt is het AOV verkiezingsprogramma 2014-2018 tot stand gekomen. Werken aan een Vlaardingen, waarin jong en oud elkaar versterken en waar een ieder prettig kan wonen, werken en recreëren. Waar het AOV op hoofdlijnen voor staat leest u hieronder. Het volledige AOV programma opent u hier AOV-verkiezingsprogramma-2014-2018.pdf

Samen de stad besturen!
Het AOV staat voor transparant stadsbestuur en een flexibele, dienstbare organisatie.
Samen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen een stadsvisie opstellen en daar beleid op afstemmen.

Een veilige stad!
Het AOV staat voor veiligheid op straat door meer handhaving; cameratoezicht; verbeteren toezicht door mogelijkheden inzet vrijwillige politie onderzoeken; preventief fouilleren; risicobeheersing industrie; voorlichting preventie (bijv. tegen inbraken/overvallen); strategische openbare verlichting. Ook veiligheid voor weg & verkeer, wonen en industrie.

Een prettige woonstad!
Het AOV staat voor een goed evenwicht in woningaanbod voor alle leeftijden en elk inkomen. Gewijzigd rijksbeleid (scheiding tussen wonen en zorg) vraagt om extra aandacht voor ouderenhuisvesting!

Verkeer en Vervoer!
Het AOV staat voor bereikbaarheid en veilige verkeersdeelname door:
Opstellen verkeerscirculatieplan en investeringsplan bereikbaarheid; geen onzinnige permanente afsluitingen;  op- en afritten aan (ongewenst) Blankenburgtracé ter verbetering van de leefbaarheid Marathonweg; voorzien in  voldoende gratis/betaalbare parkeerplaatsen; ontheffing betaald parkeren voor zorgverleners en mantelzorgers;  aanpak slechte bestrating en achterstallig onderhoud openbare ruimte om onnodige ongelukken te voorkomen,  betere regiotaxi / gratis OV ouderen; behoud leerlingen vervoer.

Zorg!
Het AOV staat voor zorgvuldige invoering van door het kabinet naar gemeenten verschoven zorgbeleid (AWBZ/Wmo, Jeugdzorg).
Zorg moet bereikbaar blijven en professionele handen aan het bed. De gelden voor de Wmo blijven voor uitvoering van de Wmo! Inkoop van zorg door de gemeente mag niet leiden tot afname van de kwaliteit. Zorgbeleid ontwikkelen samen met zorgaanbieders,
cliëntenraden, Wmo-adviesraad en ouderenbelangenorganisaties.

Economie!
Het AOV staat voor investeren in bedrijfsterreinen / winkelcentra ter verbetering van het ondernemersklimaat. Samen met ondernemers werken aan werkgelegenheid; leegstand kantoor-/ winkelpanden tegengaan; deregulering koopzondagen. Voor het AOV zijn bij uitvoering van de Participatiewet de positie van de 50-plusser op de arbeidsmarkt en het  maatwerk voor kwetsbare groepen belangrijke aandachtspunten.

Jeugd & Onderwijs!
Het AOV wil meer gedifferentieerd onderwijs in de stad! Samen met onderwijsinstellingen en ondernemers werken aan goede doorstroming naar de arbeidsmarkt. Toekomstperspectief motiveert.

Senioren!
Net als veiligheidsbeleid en jeugdbeleid wordt ouderenbeleid in Vlaardingen integraal uitgevoerd. Dat spreekt voor zich want als het gaat om de beleidsthema’s woonruimte, zorg, werkgelegenheid, verkeer, sport- & recreatie verdient ook specifiek beleid voor ouderen de aandacht. Vreemd dus, dat zowel veiligheidsbeleid als jeugdbeleid vastligt in kadernota’s, maar dat voor actualisatie van de kadernota senioren 2009-2012, ondanks de enorme wijzigingen en bezuinigingen die vanuit de landelijke overheid op de gemeente afkomen, er geen politiek draagvlak is. Onder het mom “ouderen zijn niet zielig” en “ouderen zijn geen apart ras” wordt de noodzaak van een beleidsnota, specifiek geënt op 40% van de inwoners van Vlaardingen, van de hand gewezen door de lokale politiek. Nee, ouderen zijn geen “apart ras en niet zielig”. We hebben het over de generatie, die na de Tweede Wereld Oorlog het land weer hebben opgebouwd, wat ze tot mondige zelfstandige mensen heeft gemaakt en wiens inspraak dus serieus genomen dient te worden. Ter versterking van de stem van ouderen is het AOV ook voor het samenstellen van een Seniorenraad, naast de Jongerenraad die Vlaardingen wel heeft. Een Seniorenraad met vertegenwoordiging uit alle geledingen van de bevolking, zou vanuit de praktijk de obstakels kunnen aangeven, waarmee ouderen in Vlaardingen worden geconfronteerd en waarvoor maatwerk in uit te voeren beleid noodzakelijk is. Uitgangspunt hierbij is de positie van ouderen in alle mogelijke aspecten van het leven van ouderen, waarbij een positieve benadering dient te worden gehanteerd ten aanzien van het ouder worden. Te lang al wordt deze groep door overheid en maatschappij gestigmatiseerd ofwel onterecht in een negatief daglicht gesteld. Het begint al rond vijftig op de werkvloer en vanaf zeventig ineens de grootste kostenpost in de zorg. Voor het gemak wordt vergeten dat de 50-plussers van hun loon veel hebben bijgedragen aan de volksverzekeringspremies. Ook heeft een deel van deze groep vertrouwen gesteld in de overheid toen het eigenwoningbezit werd gestimuleerd. Nu telt diezelfde overheid een deel van de waarde op bij het inkomen van ouderen. Fictief lijkt dan het inkomen voldoende om zelf bijvoorbeeld meer bij te dragen aan de zorgkosten, maar reëel, met bakstenen kan niet worden betaald. Het kan en moet anders. Het AOV vindt dat belangenorganisaties voor ouderen veel meer betrokken moeten worden bij het tot stand komen van ouderenbeleid. Lokaal blijft het AOV zich hier dan ook hard voor maken.

Sport, Cultuur & Recreatie!
Het AOV staat voor behoud en bereikbaarheid van sport, cultuur en recreatie voor alle leeftijden. Eerlijk subsidie beleid en ruimte houden voor cultuur en culturele activiteiten. Dit vraagt grote inspanningen omdat subsidies onder druk staan door de financiële positie van de gemeente Vlaardingen.

Financieel!
Op dit moment is de leenschuld van de gemeente Vlaardingen 67% van het balanstotaal. Alleen de rente die deze leenschuld vraagt wordt doorberekend in de begroting. Om te voorkomen dat gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers straks enorm worden verhoogd, moet de komende jaren alles worden gedaan om de gemeente financiën weer op orde te krijgen. Hierbij zijn het herzien van de stadsvisie en het voeren van de takendiscussie de uitgangspunten om tot een verantwoord financieel plan te komen voor de toekomstig noodzakelijke investeringen.